Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Iльницький Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2015
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанiя"
2. Організаційно-правова форма емітента
Публiчне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00382361
4. Місцезнаходження емітента
65033 Одеська область д/н м.Одеса вул.Строганова буд.10
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048) 777-12-93 (048) 777-12-93
6. Електронна поштова адреса емітента
chtk@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 76 Бюлетень Цiннi папери України   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.chtk.pat.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається тому, що види дiяльностi Товариства не потребують обов'язкового отримання лiцензiї.
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що у звiтному роцi такої подiї не вiдбувалося.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що посада корпоративного секретаря вiдсутня.
- Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування.
- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається тому, що у зв'язку з тяжким фiнансовим становищем Товариства збори не проводились
- Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди не виплачувались.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента та про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi папери.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається тому, що похiднi цiннi папери вiдсутнi.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що борговi цiннi папери не випускалися.
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року не надається тому, що таки подiї не вiдбувалися.
- Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не натається у зв'язку з його вiдсутнiстю.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 269813
3. Дата проведення державної реєстрації
09.04.1999
4. Територія (область)
Одеська область
5. Статутний капітал (грн)
110927.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 
22.21 ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС 
22.29 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Південний"
2) МФО банку
328209
3) Поточний рахунок
26000311009801
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) Поточний рахунок
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі Регіонального відділення по Одеський обл. ФДМУ2098409165012 Одеська область д/н м. Одеса вул.Велика Арнаутська, буд.15 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Озгюр Кенан
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1954
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер СП "Дріджівий завод" м.Бакеу (Руминія)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 3 роки
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер Загальний стаж роботи: 26 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каплан Алі
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1963
5) Освіта**
середня
6) Стаж роботи (років)**
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник охорони СП "Дріджівий завод" м.Бакеу (Руминія)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 3 роки
9) Опис
аявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах - голова правління СП "Одесскі Дріджи" м.Одеса, вул.Мельницька,31. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління Загальний стаж роботи: 29 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тумашова Ірина Іванівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 780440 01.10.1997 Малиновським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) Рік народження**
1960
5) Освіта**
Середня
6) Стаж роботи (років)**
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аппаратчица ВАТ "ОМФ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 3 роки
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник охорони Загальний стаж роботи: 27 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Точенюк Iрина Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комірник ВАТ "ЧТК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 3 роки
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, працює комірником та отримує зарплату згідно штатного розкладу . Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший комірник Загальний стаж роботи: 19 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член правління - Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Квантрішвілі Тамара Григорівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 554385 д/н
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер АТЗТ "Канвіт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 до відкликання або переобрання
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться за суміцниством , як головний бухгалтер та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Розмір виплаченої винагороди за 2014р.(заробiтна плата) - 21 тис.грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня Інші посади у інших Товариствах: головний бухгалтер СП "Одесскі Дріджи" м.Одеса, вул.Мельницька,31. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер Загальний стаж роботи: 30 років На посаду головного бухгалтера призначена 01.03.2005р., термін повноважень - до звільнення. Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ільницький Василь Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1975
5) Освіта**
Середньо-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
спеціаліст (координатор продаж), ТОВ "ПЕТРУС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 до відкликання або переобрання
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. голова правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, організовувати ведення протоколів загальних зборів акціонерів, формувати адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством. Розмір виплаченої винагороди за 2014р.- 21,6 тис.грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня У інших Товариствах обіймає наступну посаду - директор ПІІ ООО "Новапласт" м.Одеса вул. Строганова 10. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор Загальний стаж роботи: 20 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Анжеліка Василівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1970
5) Освіта**
Середньо-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завідуюча сектором кредитної експертизи відділу кредитування фізичних осіб ПАТ "Приват Банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 3 роки
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Завідуюча сектором кредитної експертизи відділу кредитування фізичних осіб Загальний стаж роботи: 19 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постолатий Лариса Федорівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1970
5) Освіта**
Середньо-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Бабушкіна грядка" технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.10.2013 3 роки
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технолог Загальний стаж роботи: 12 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової радиОзгюр Кенанд/н д/н д/н40.000901491744000
Голова наглядової радиКаплан Алід/н д/н д/н40.000901491744000
Член наглядової радиТумашова Ірина Іванівнад/н д/н д/н590.0132970032259000
Голова ревiзiйної комiсiїТоченюк Iрина Анатолiївнад/н д/н д/н430.0096910362443000
Член ревізійної комісіїЧумаченко Анжеліка Василівнад/н д/н д/н420.0094656633142000
Член ревізійної комісіїПостолатий Лариса Федорівнад/н д/н д/н630.0141984949663000
Усього2150.04845518121215000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Ньюкасл холдінгз лімітед"4467066United Kingdom д/н Одеська область д/н W1J8DJ London Berkely street42065094.803125471875420650000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
000000
Усього42065094.803125471875420650000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиАУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ"
Організаційно-правова формаПриватна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ21026966
Місцезнаходження65009 Одеська область д/н м.Одеса Піонерська, 16-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності4399
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа30.11.2010
Міжміський код та телефон(0482) 63-33-20
Факс(0482) 63-33-20
Вид діяльностіаудиторська діяльність
Описнадає аудиторські послуги на підставі укладеного договору

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.12.200357/15/1/03Одеським територіальним управлінням ДКЦПФРUA1501971006Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi0.25443709110927.25100.000000000000
ОписВ звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi серед визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Чорноморська табачна компанiя" возникла внаслiдку рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Одеська макаронна фабрика".
Причиной цього стало те, що Одеська макаронна фабрика функцiонувала на ринку України з 1929р. Фабрика мала морально застарiле обладнання (встановлено в 1971 р), яке не дозволяло виробляти високоякiснi та конкурентноздiбнi макароннi вироби. Убиткова дiяльнiсть данного пiдприємства внаслiдок нерентабельностi виробництва призвела к створенню великої заборгованостi перед державним та мiським бюджетами, перед колективом фабрики та по заробiтної платнi. Росли також фiнансовi заборгованостi пiдприємства перед його постачальниками.
У такiй ситуацiї органiзацiя тютюнового виробництва ТОВ "Iнтер - Табак" на вiльних виробничих площах створила реальнi можливостi лiквiдування заборгованостi усiх видiв та востановлення виробничої iнфраструктури.
У звітному році загальними зборами акціонерів Товариства було прийнятте рішення про зміну типу найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.
Важливих подій, а саме злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділ у звітному році не відбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 5 осiб,
середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 5 осiб,
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 5 осiб,
фонд оплати працi - 80,9 тис.грн.
У звiтному роцi вiдбулося збільшення розмiру фонду оплати працi на 7,2 тис.грн. що складає 8.9% збільшення вiдносно попереднього року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображаються за історичною або умовною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків вiд знецінення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартість в якості умовної вартості. З цією метою керівництво визначило справедливу вартість об'єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартість визначалась як сума, на яку актив можна було б обміняти в операціях мiж добре обізнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, які бажають здійснити таку операцію. Справедлива вартість активів, для яких існує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартістю. Якщо для об'єкта основних засобів, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об'єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об'єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення.
Відповідно МСБО 38, критерієм признання нематеріального активу є: o ідентифікованість; o контроль (Товариство отримає дохід, а не треті особи); o чи принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат. Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років.
Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.
Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються за первісною вартістю. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату. При трансформації фінансової звітності об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені до статті "Необоротні активи для продажі". Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як "призначений для продажу" та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу.
Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям: o перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); o утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари); o принесуть в майбутньому економічні вигоди; o будуть використані для господарської діяльності протягом 1 року; o можуть бути оцінені;
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їх оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та мети фінансових активів і визначається на момент первісного визнання.
Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість.
Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився. Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 1%, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі до визначеної дати; та 100% у випадку, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі.
Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу.
Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов'язання і можна зробити достовірну оцінку зобов'язання. І відповідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" створені непередбачені зобов'язання відображаються у розділі IІI пасиву балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" по статті "Поточні забезпечення". До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні зобов'язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди є незначною. Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в Товаристві не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.
Дохід Товариства - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18). Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції.
Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
o Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
o Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
o Сума доходів може бути достовірно визначена.
o Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством.
o Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені. При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат. Згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" облік знецінення активів буде базуватися на принципі обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх балансової вартісті над відшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на знецінення, Товариство проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об'єктів або генеруючих одиниць.
Ознаки знецінення активів (зовнішні): o Значне зниження ринкової вартості активу; o Значні зміни в технологічному процесі; o Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів Товариства; o Чисті активи Товариства значно перевищують його ринкову капіталізацію внутрішню; o Реструктуризація чи припинення деяких видів діяльності; o Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу. o Моральний та фізичний знос, що впливає на актив. Ознак знецінення для тестування активів на знецінення протягом року на Товаристві не було. Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013 рік на основі МСФЗ, використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітний період 2014 року.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - у 2008 рокі виробництво зупинено. Основна послуга - здавання під найм мойно.
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- у 2008 рокі виробництво зупинено.
середньореалізаційні ціни - у 2008 рокі виробництво зупинено.
сума виручки - у 2008 рокі виробництво зупинено.
інформація про загальну суму експорту - у 2008 рокі виробництво зупинено.
частка експорту в загальному обсязі продажів - у 2008 рокі виробництво зупинено.
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - Перспективність надання послуг залежіть від полипшення фінансвого стану країни та подалання фінансової кризи.
залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.
Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичниі особи, які мають потрібність у послугах що надає Товариство.
Основні ризики в діяльності емітента:
- Прострочка оплати клієнтами за надані послуги.
- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції.
- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента.
- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку.
- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки.
- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.
- Фінансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.
Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - страхування. Хеджирування - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу.Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій.
Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах світової кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту.
Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається.
Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потрібує сировіни, тому сировину не постачає та не має інформації щодо ії доступності та динаміки цін.
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом.
Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають таки сами послуги.
Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає.
Перспективні плани розвитку емітента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовуває сировину та материали.
Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка - машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби".
Група основних засобів Строк корисного використання
Земля Не амортизується
Будівлі та споруди від 10 до 30 років
Машини та обладнання від 5 до 15 років
Транспортні засоби від 5 до 10 років
Інструменти, прилади та інші основні засоби від 4 до 8 років
Незавершене будівництво Не амортизується
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5649 тис.грн., ступiнь їх зносу - 36.75%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2014р. - 2076 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає.
Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча политiка, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмежання, високi стаквки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв, складнiсть отримання банкiвських кредитiв. У зв'язку з цим продаж товару зменшився. Але основною проблемою для пiдприємства є пошук ринку збуту товарiв. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафні санкцїї :відсутні
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика фiнансування роботи ВАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента.
Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець 2014 року укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В наступному роцi Емiтент планує полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв).
Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема.
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Справа № 916/1113/14
дата відкриття провадження у справі - 26.05.2014
сторони: позивач ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
відповідач - ПАТ "ЧТК"
зміст та розмір позовних вимог - Стягнення заборгованості у сумі 71 054,90гр
найменування суду, в якому розглядається справа - ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
поточний стан розгляду - рішення набрало законної сили
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3604 3573 0 0 3604 3573
будівлі та споруди 3597 3572 0 0 3597 3572
машини та обладнання 1 0 0 0 1 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 6 1 0 0 6 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3604 3573 0 0 3604 3573
Опис Основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності.
Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпортні мита і податки, за вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) всі витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активу на місце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у відповідності з намірами менеджменту; (в) первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу, і відновлення зайнятої території; ці зобов'язання оцінюються
Компанією або в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду.
Капіталізовані витрати включають основні витрати з модернізації та заміни деталей активу, які продовжують термін його корисного використання або покращують їх здатність генерувати дохід. Вартість ремонтів і технічного обслуговування основних засобів, які не відповідають описаним вище критеріям капіталізації, визнаються у звіті про сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Амортизація здійснюється шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу і розраховується прямолінійним методом. Строки корисного використання груп основних засобів зазначені нижче:
Група основних засобів Строк корисного використання
Земля Не амортизується
Будівлі та споруди від 10 до 30 років
Машини та обладнання від 5 до 15 років
Транспортні засоби від 5 до 10 років
Інструменти, прилади та інші основні засоби від 4 до 8 років
Незавершене будівництво Не амортизується
Амортизована вартість - вартість основного засобу або інша вартість, що її заміняє, за вирахуванням залишкової вартості.
Залишкова вартість активу - оцінена сума, яку компанія отримає на дату продажу основного засобу, мінус оціночна вартість вибуття, якщо актив досяг віку і стану, в якому може закінчуватися термін його корисного використання.
Активи у фінансовій оренді амортизуються за меншим із строків: строком корисного використання, розрахованого на тій же основі, що й для власних основних засобів, або строком рівним періоду даної оренди.
Залишкова вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок, зроблених у попередніх періодах, обліковуються як зміни в облікових оцінках.
Прибуток або збиток в результаті вибуття або ліквідації основних засобів визначається як різниця між надходженнями грошових коштів від продажу та балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про сукупний дохід.
Капітальне будівництво включає витрати безпосередньо пов'язані з будівництвом основного засобу, включаючи розподіл різних накладних витрат, які стосуються будівництва. Капітальне будівництво не підлягає амортизації. Ці активи
амортизуються з моменту введення в експлуатацію, на тій же основі, що й інші активи.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5649 тис.грн., ступiнь їх зносу - 36.75%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2014р. - 2076 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2452 2595
Статутний капітал (тис. грн.) 111 111
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 111 111
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(2452.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(111.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ11.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ2818.00ХХ
Інші зобов'язанняХ194.00ХХ
Усього зобов'язаньХ3023.00ХХ
Опис

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 0 0
2 2013 1 0
3 2014 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть):

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) Возвратна фінансова допомога

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія" за ЄДРПОУ 00382361
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137300
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 65033 Одеська область м.Одеса вул.Строганова буд.10, т.(048) 777-12-93
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000----
первісна вартість1001----
накопичена амортизація1002----
Незавершені капітальні інвестиції1005----
Основні засоби101036043573
первісна вартість101156495649
знос101220452076
Інвестиційна нерухомість1015976919
Первісна вартість інвестиційної нерухомості101619291929
Знос інвестиційної нерухомості10179531010
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції1035----
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I109545804492
II. Оборотні активи
Запаси
110051
Виробничі запаси110151
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125995976
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130----
з бюджетом113531
у тому числі з податку на прибуток1136--1
Інша поточна дебіторська заборгованість11553--
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти1165454
Рахунки в банках1167454
Витрати майбутніх періодів1170--1
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II11951051983
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс130056315475


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400111111
Капітал у дооцінках140558825882
Додатковий капітал1410----
Резервний капітал1415----
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-3398-3541
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I149525952452
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500----
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання151528182818
Довгострокові забезпечення1520----
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II159528182818
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----
товари, роботи, послуги1615189169
розрахунками з бюджетом16201511
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування162524
розрахунками з оплати праці16301215
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання1690--6
Усього за розділом IІІ1695218205
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс190056315475

Голова правління Ільницький Василь Васильович
Головний бухгалтер Квантрішвілі Тамара Григорівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 |01 |01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія" за ЄДРПОУ 00382361
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000513447
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(331)(266)
Валовий:  
     прибуток 
2090182181
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 21201--
Адміністративні витрати 2130(222)(225)
Витрати на збут2150(--)(--)
Інші операційні витрати 2180(102)(37)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190----
     збиток  2195(141)(81)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 2220----
Інші доходи 2240----
Фінансові витрати 2250(--)(--)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(--)(--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290----
збиток2295(141)(81)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-2-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(143)(82)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-143-82

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 159 121
Витрати на оплату праці 2505 81 74
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 27
Амортизація 2515 88 88
Інші операційні витрати 2520 81 69
Разом 2550 439 379

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 443709 443709
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 443709443709
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.32228330) ( 0.18480580)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.32228330)( 0.18480580)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Голова правління Ільницький Василь Васильович
Головний бухгалтер Квантрішвілі Тамара Григорівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 |01 | 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія" за ЄДРПОУ 00382361
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000614455
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування3010----
Інші надходження3095----
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(338)(138)
Праці3105(63)(63)
Відрахувань на соціальні заходи3110(30)(30)
Зобов'язань з податків і зборів3115(192)(180)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(--)(2)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(69)(55)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(123)(123)
Витрачання на оплату авансів3135(--)(3)
Інші витрачання3190(32)(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-4139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205----
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(--)(--)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295----
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Інші платежі3390(--)(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395----
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-4139
Залишок коштів на початок року3405456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410----
Залишок коштів на кінець року3415445

Голова правління Iльницький Василь Васильович
Головний бухгалтер Квантрiшвiлi Тамара Григорiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія" за ЄДРПОУ 00382361
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року40001115882-----3398----2595
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року40951115882-----3398----2595
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------143-----143
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295---------143-----143
Залишок на кінець року43001115882-----3541----2452

Голова правління Iльницький Василь Васильович
Головний бухгалтер Квантрiшвiлi Тамара Григорiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
за 2014 рiк станом на 31.12.2014 року, складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

ПРИМIТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
за 2014 рiк станом на 31.12.2014 року, складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)

Повний комплект фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" (надалi за текстом - ПАТ) за 2014 рiк, станом на 31.12.2014 року, складається з наступних компонентiв:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р., валюта якого складає 5475 тис.грн.
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), з непокритим збитком 143 тис.грн.
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014р.
4. Звiт про власний капiтал за 2014р.
5.Примiтки до фiнансової звiтностi за 2014 рiк.

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" пiдготовлена у вiдповiдностi до принципiв та вимог, встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ пiдготовлена шляхом трансформацiї даних облiку товариства та звiтностi, складеної у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ пiдготовлена за 2014 рiк станом на 31.12.2014 року на основi затвердженої єдиної облiкової полiтики Товариства.

Представлення товариства
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ";
Скорочена назва: (ПАТ "ЧТК");
Код за ЄДРПОУ: 00382361;
Мiсцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Строганова, буд.10;
тел. 35-50-21;
Дата державної реєстрацiї: 09.04.1999р., 27.06.2006р. за р.№ 1 556 120 0000 020590.
Товариство дiє на основi Статуту (нова редакцiя) затвердженого ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" 09 жовтня 2013р. (Протокол №1/2013 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ") та зареєстрованому Реєстрацiйною службою Одеського мiського управлiння юстицiї 14.10.2013р. за р.№ 1 556 105 0012 020590;
Органiзацiйно-правова форма господарювання: публiчне акцiонерне товариство;
- Основний вид економiчної дiяльностi:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна;

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2014р. - 5 осiб.
Органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
Вiдповiдальнi особи: Голова правлiння Iльницький Василь Васильович.
Валюта представлення - українська гривня, одиниця вимiру - тисяча гривень (тис.грн.). Керiвництво в своїх оцiнках, представлених у фiнансовiй звiтностi ПАТ, керується очiкуванням подальшої безперервної дiяльностi товариства.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ пiдготовлена (крiм Звiту про рух грошових коштiв) за методом нарахування, з врахуванням концепцiї спiввiдношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ1). На думку керiвництва складений повний комплект фiнансової звiтностi ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" достовiрно представляє фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв Товариства та вiдповiдає МСФЗ в усiх суттєвих аспектах.

Примiтка № 1
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу (МСФО 16). До складу основних засобiв Товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку використання об'єкту основних засобiв. Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п.30 "Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014р. складає 5649 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2014р. - 2076 тис.грн., залишкова вартiсть - 3573 тис.грн. Накопичена амортизацiя дорiвнює 36,75 % первiсної вартостi основних засобiв. При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не визначено. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об'єкта основних засобiв. Надходження пiдтверджуються первинними документами на придбання та оцiнюваються за вартiстю придбання.
Умовно справедлива (первiсна) вартiсть (тис.грн.) Накопичена амортизацiя (тис.грн.) Залишкова вартiсть
(тис.грн.)
Станом на 31.12.2013р. 5649 2046 3604

Станом на 31.12.2014р. 5649 2076 3573
Рiчну iнвентаризацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариство проводило станом на 31.10.2014р.
Вартiсна межа для основних засобiв з 2012 року, не менше, нiж 2500 грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2014р. вiдсутнi.
Iнвестицiйна нерухомiсть Товариства станом на 31.12.2014р. облiковується по справедливiй (залишковiй вартостi) у сумi 919 тис.грн.

Примiтка 2
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на субрахунках активного балансового рахунку 20 "Виробничi запаси", якi Товариством станом на 31.12.2014р. облiковуються у сумi 1 тис.грн.

Примiтка 3
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2014р. складає 976 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014р. складає 1 тис.грн.
Примiтка 4
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" створене шляхом перейменування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" у вiдповiдностi з Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-IУ. Товариство є правонаступником усiх прав i обов'язкiв ВАТ "ОДЕСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА", заснованого згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Одеськiй областi вiд 16.01.1995р. №36, та перейменоване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.1999р., протокол №3. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" стає правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ".
Загальними зборами ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" (Протокол №б/н вiд 09.10.2013р.) прийняте та затверджене рiшення про змiну типу (найменування) Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", затверджено нове найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ".
Згiдно Статуту (нова редакцiя), затвердженому ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" 09 жовтня 2013р. (Протокол №1/2013 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ") та зареєстрованому Реєстрацiйною службою Одеського мiського управлiння юстицiї 14.10.2013р. за р.№ 1 556 105 0012 020590, Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" складає 110 927 (Сто десять тисяч дев'ятсот двадцять сiм) гривень 25 копiйок. Статутний капiтал подiлений на 443 709 (Чотириста сорок три тисячi сiмсот дев'ять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (Нуль гривень 25 копiйок) гривень кожна.
Станом на 31.12.2014р. заявлений Статутний капiтал сплачений у повному обсязi у встановлений законодавством термiн. Неоплачений капiтал вiдсутнiй. Привiлейованi акцiї, акцiї на пред'явника та облiгацiї товариством не випускались. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв (акцiй) видане Одеським територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 22.11.2013р. за р.№ 57/15/1/03 вiд 17.12.2003р.
Цiннi папери не були включенi до лiстiнгу бiрж. Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Частка держави в Статутному капiталi ПАТ вiдсутня. Дивiденди в 2014 роцi не нараховувались i не сплачувались.

Примiтка 5
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання ПАТ класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат вiдпусток персоналу. Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2014р. складають 2818 тис.грн., облiковуються на балансовому рахунку 55 "Iншi довгостроковi зобов'язання".
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2014р. складають 205 тис.грн., у т.ч.:
Розрахунки з постачальниками 169 тис.грн.
Розрахунки за податками 11 тис.грн.
Розрахунки зi страхування 4 тис.грн.
Розрахунки за заробiтною платою 15 тис.грн.

Розрахунки за iншими операцiями 6 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України.

Примiтка 6
Фiнансовий результат Основним видом дiяльностi Товариства є: Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна. Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi результати. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Звiт складено за призначенням витрат.

Примiтка 7
Вiдомостi про рух грошових коштiв Звiт грошових коштiв за 2014 рiк складено за вимогами нацiональних стандартiв у вiдповiдностi з МСБО 7 за прямим методом. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, фiнансової дiяльностi.

Примiтка 8
Звiт про власний капiтал Статутний капiтал сплачений у повному обсязi. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi.
Примiтка 9
Подiї пiсля дати балансу Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства, вiдсутнi.

Роздiл II. Фактори ризику
ПАТ розкривало рiчну iнформацiю вiдповiдно до Порядку. З огляду на це наводиться iнформацiя про iстотнi змiни у факторах ризику емiтента, якi були попередньо висвiтленi в рiчнiй iнформацiї:
2.1. Iстотнi змiни у факторах ризику емiтента
2.1.1. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
2.1.2. Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану:
- НЕРЕНТАБЕЛЬНIСТЬ - даний фактор є iстотним для Товариства, оскiльки на погiршення рентабельностi можуть вплинути зовнiшнi фактори. У випадку суттєвого зменшення доходiв вiд реалiзацiї управлiнськi рiшення будуть спрямованi на мiнiмiзацiю витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення.
- КОНКУРЕНТИ - в умовах зростаючої конкуренцiї Товариству може не вистачити ресурсiв для збiльшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операцiях та прибутках. Цей ризик не є iстотним для фiнансово-господарського статусу Товариства, оскiльки Товариство здiйснює довгострокове планування своєї дiяльностi та аналiзує необхiднi ресурси для забезпечення ефективної дiяльностi.
- СОБIВАРТIСТЬ - ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства. На зростання собiвартостi впливає зростання цiн, зростання податкового навантаження, iнфляцiйнi процеси в країнi. Зазначений ризик компанiя мiнiмiзує шляхом оптимiзацiї витрат згiдно чинного законодавства України.
- НЕСТАБIЛЬНIСТЬ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ - на сьогоднi даний фактор не є iстотним для Товариства: управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється централiзовано, стосовно такого спiввiдношення встановленi досить жорсткi лiмiти як самим Товариством, так i зовнiшнiми кредиторами, дотримання цих лiмiтiв вiдстежується Товариством.
- ПРОБЛЕМИ IЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТIВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI - даний фактор не є iстотним для Товариства, оскiльки Товариство не залучає коштiв в банках України, якi мають найкращi показники дiяльностi.
2.1.3. Полiтичнi та макроекономiчнi ризики:
- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує дiяльнiсть емiтента у податковому просторi, є Податковий Кодекс України. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДIЯЛЬНОСТI: У зв'язку iз достатнiм рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв з окремих питань при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ПОЛIТИЧНА НЕСТАБIЛЬНIСТЬ: Товариство є мало залежним вiд полiтичної нестабiльностi, а тому зазначений ризик є незначним. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- РЕЦЕСIЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПIВ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ: Зниження темпiв економiчного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягiв виробництва, що матиме наслiдком зменшення доходiв Товариства. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ЗРОСТАННЯ IНФЛЯЦIЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТI СПОЖИВАЧIВ У МАЙБУТНЬОМУ: Зазначений ризик є незначним. У фiнансовий план витрати складаються з урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА: До таких ризикiв вiдноситься: - суб'єктивне оцiнювання судом доказiв по справi. - неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй норм матерiального права та порушення норм процесуального права. - змiна судової практики. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНI ОПЕРАЦIЇ: Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здiйснює продаж i несе витрати в нацiональнiй валютi. Валютний ризик виникає переважно вiдносно боргових зобов'язань. Даний ризик, як й усi iншi фiнансовi ризики, управляється централiзовано й пiдлягає пильному монiторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися.
2.2. Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками (за наявностi). Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи: - регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей; - забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту; - обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння; - здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками; - рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi Товариства нерацiонально чи неможливо.

Роздiл III.
Iнформацiя про господарську дiяльнiсть емiтента
3.1. Основним видом дiяльностi Товариства є: Надання послуг оренди. За 2014 рiк Товариство отримало чистий дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 513 тис.грн.; Iншi доходи - 1 тис.грн.
3.2. Коефiцiєнти лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Орiєнтовне позитивне значення показника 1,0-2,0. Розрахований коефiцiєнт значно бiльший за оптимальне значення - 4,790. Це свiдчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв взмозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв на 100%.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостii (платоспроможностi, автономiї) (вiдношення власного капiталу товариства до пiдсумку його балансу) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi авансованих у його дiяльнiсть коштiв. Даний показник у межах орiєнтованого позитивного значення показника.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансової незалежностi) (спiввiдношення короткострокової i довгострокової кредиторської заборгованостi товариства до суми його власного капiталу) бiльший орiєнтованого позитивного значення показника, що свiдчить про деяку залежнiсть фiнансового стану пiдприємства вiд притягнутих короткострокових коштiв з iнших джерел.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (вимiрювання частки чистого прибутку у кожнiй гривнi активiв товариства) не вiдповiдає орiєнтованому позитивному значенню показника.
За результатами дiяльностi Товариство отримало непокритий збиток за 2014 рiк в розмiрi - 143 тис.грн.
3.3. Змiн у системi збуту продукцiї протягом звiтного перiоду не вiдбулось - виробництво з 2008 року зупинено.
3.4. Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi мають потрiбнiсть у послугах, що надає Товариство, доля кожного з яких в сукупному доходi не перевищує 10 вiдсоткiв.
3.5 Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами: договори про спiльну дiяльнiсть вiдсутнi.
3.6. Науково-дослiдну полiтику ПАТ у звiтному перiодi не провадило.

Роздiл IV
Iнформацiя про працiвникiв Товариства
Усього використано фонду оплати працi - 81 тис.грн. Середньоспискова чисельннiсть - 5 осiб. Iнформацiя про будь-якi правочини чи зобов'язання емiтента, якi мали мiсце у звiтному перiодi та стосуються можливостi участi працiвникiв емiтента у його статутному капiталi: правочини не укладались, рiшення про виникнення зобов'язань не приймались.

Роздiл V
Iнформацiя про облiкову полiтику
Основнi допущення - принцип нарахування та безперервностi. Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартiсть об'єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об'єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об'єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об'єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення.
Вiдповiдно МСБО 38, критерiєм признання нематерiального активу є: o iдентифiкованiсть; o контроль (ПАТ отримає дохiд, а не третi особи); o чи принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат. Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об'єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 3 до 50 рокiв.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату. При трансформацiї фiнансової звiтностi об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, та вiдповiдають всiм умовам МСБО 5, переведенi до статтi "Необоротнi активи для продажi". Необоротнi активи та групи вибуття для продажу облiковуються по найменшiй вартостi - балансовiй вартостi або справедливiй за вирахуванням витрат на продаж. Такi активи не пiдлягають амортизацiї, повиннi бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вiрогiдним. Дiяльнiсть, що припиняється - це компонент пiдприємства, який або вибув, або класифiкується, як "призначений для продажу" та уявляє собою або окрему лiнiю бiзнесу, або географiчний сегмент, або дочiрнє пiдприємство, придбане виключно з цiллю перепродажу.
Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв будуть вiдноситься активи, якi вiдповiдають наступним критерiям: o перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво); o утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари); o принесуть в майбутньому економiчнi вигоди; o будуть використанi для господарської дiяльностi протягом 1 року; o можуть бути оцiненi;
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Фiнансовi активи представленi кредитами та дебiторською заборгованiстю. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як кредити та дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi прибутку або збитку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Нарахування резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у розмiрi 1%, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi до визначеної дати; та 100% у випадку, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi.
Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi додаткового капiталу.
Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов'язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов'язання. I вiдповiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" створенi непередбаченi зобов'язання вiдображаються у роздiлi III пасиву балансу "Поточнi зобов'язання i забезпечення " по статтi "Поточнi забезпечення". До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов'язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди є незначною. Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в ПАТ не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.
Дохiд ПАТ - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18). Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
o Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
o Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю.
o Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
o Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством.
o Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат. Згiдно МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансової вартiстi над вiдшкодовуванню сумою (8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, ПАТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об'єктiв або генеруючих одиниць.
Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi): o Значне зниження ринкової вартостi активу; o Значнi змiни в технологiчному процесi; o Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ; o Чистi активи ПАТ значно перевищують його ринкову капiталiзацiю внутрiшню; o Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi; o Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу. o Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив. Ознак знецiнення для тестування активiв на знецiнення протягом року на Товариствi не було. Данi попередньої фiнансової зв0iтностi, складеної за 2012 рiк на основi МСФЗ, використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2013 року. Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив.
Голова правлiння ________________ Iльницький Василь Васильович
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)21026966
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 16-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України4399
30.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперівд/н
д/н
д/н
д/н
д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Вступний параграф: Основні відомості про емітента - Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ"; - Код за ЄДРПОУ: 00382361; - Місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Строганова, буд.10; - тел. 35-50-21; - Дата державної реєстрації: 09.04.1999р., 27.06.2006р. за р.№ 1 556 120 0000 020590. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Аудиторами відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006р. зі змінами та доповненнями) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності" проведено аудит повного комплекту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (надалі Товариство). Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006р., інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: 1. Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2014р., валюта якого складає 5475 тис.грн. 2. Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), з непокритим збитком 143 тис.грн. 3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014р. 4. Звіту про власний капітал за 2014р., а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІV, Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор провів аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Обсяг аудиторської перевірки Аудитором проведено перевірку відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних Стандартів Аудиту та у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Бухгалтерський облік товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ від 16.07.1999р. та концептуальної основи. Дані бухгалтерських рахунків спів ставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що перевірялася, та інформацією, що розкривається емітентом і надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Застосована товариством облікова політика є прийнятною і відповідає концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій міжнародними стандартами фінансової звітності та чинним законодавством України. Облікові оцінки, зроблені управлінським персоналом, є прийнятними. Інформація, представлена у фінансових звітах, є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою, що дозволяє користувачам зрозуміти вплив суттєвих операцій та подій на подану інформацію. Структура та зміст фінансових звітів відповідають вимогам чинного законодавства України, тому фінансові звіти товариства, підготовлені та представлені у відповідності до цих вимог, не містять суттєвих викривлень. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Інформація за видами активів розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Інформація за видами зобов'язань розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Інформація про власний капітал розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Розмір чистих активів товариства відповідає вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного Кодексу України. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, діючими на Україні, які вимагають розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Аудиторська думка Аудитор звертає увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, зобов'язань, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі станом на 01 січня 2014 року з причин того, що аудит фінансової звітності за попередній 2013 рік проводився іншим аудитором, аудитор не має можливості дати висновок за вказаними моментами, тому висловлення думки щодо вказаного базується на наявних документах бухгалтерського обліку, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому, у зв'язку з чим аудитором висловлюється умовно-позитивна думка. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Аудиторська думка" фінансова звiтнiсть, відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звiтностi та прийнятої облікової політики Товариства, вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31 грудня 2014 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштів та капіталу за 2014 рiк. Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури не дають можливість підтвердити припущення про можливість безперервної діяльності Товариства. Крім того, аудитор звертає увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання поточних зобов'язань протягом звітного періоду. З метою впровадження єдиного підходу до розрахунку вартості чистих активів ДКЦПФР України 17.11.2004р. за №485 прийняте Рішення "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч.3. ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартість чистих активів товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартості чистих активів складається за даними бухгалтерської звітності відповідно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2014р. становить 2452 тис.грн.; Статутний капітал - 111 тис.грн., тобто, вартість чистих активів товариства є більшою за розмір Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства. Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на початок (01.01.2014р.) та кінець (31.12.2014р.) періоду, що перевірявся, а показники рентабельності - за 2014 рік. ПОКАЗНИКИ; ОРІЕНТОВАНЕ ПОЗИТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА; РОЗРАХУНКОВЕ ЗНАЧЕННЯ Станомна 01. 01.2014р; Станом на 31. 12.2014р Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,0 - 2,0 4,821 4,790 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 0,206 0,020 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,25 - 0,5 0,461 0,448 Коефіцієнт структури капіталу 0,5 - 1,0 1,170 1,233 Коефіцієнт рентабельності активів 0,01 - 1,0 - -0,026 З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Код за ЄДРПОУ: 21026966. Місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, буд.16, к. Б. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №4399, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. № 222/3. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0533, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.02.2015 № 308/4. Інформація про директора-аудитора: Шурупова Юлія Георгіївна - Сертифікат аудитора серії А №004220, виданий на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" рішенням Аудиторської палати України №89 від 25.04.2000 року, термін дії сертифікату продовжено до 25.04.2019 року рішенням Аудиторської палати України №291/2 від 27.03.2014 року. Інформація про аудитора: Бочкарьова Еммілія Іванівна " Сертифікат аудитора серії А №000645 виданий на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" рішенням Аудиторської палати України №41 від 25.01.1996 р., термін дії сертифікату продовжено до 25.01.2020 року рішенням Аудиторської палати України №303/2 від 27.11.2014 року. Контактний телефон: (80482) 63-33-20. " Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: " Договір на проведення аудиту №2.23\3 від 06 березня 2015 року. " Дата початку проведення аудиту - 06 березня 2015 року. Дата закінчення проведення аудиту - 20 квітня 2015 року. Аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Е.І. Бочкарьова/ Директор-аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Ю.Г. Шурупова/ Дата аудиторського висновку: 20 квітня 2015 року Змістовна частина аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" 1. Інформація про емітента. 2. Операційне середовище, ризики та економічні умови: Операційне середовище; Валютний ризик; Концентрація кредитного ризику; Стратегія управління фінансовим ризиком; Заява про відповідність. 3. Облікова політика. Основа складання. Використання оцінок. Операції в іноземній валюті. Нематеріальні активи. Основні засоби. Грошові кошти. Дебіторська заборгованість. Запаси. Процентні кредити та позики. Витрати на позики. Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання. Визнання доходів та витрат. Податок на прибуток. Внески до Державного пенсійного фонду. 4. Ведення бухгалтерського обліку. 5. Фінансова звітність. 5.1. Роз'яснення до Балансу. 5.1.1. Основні засоби 5.1.2. Оборотні активи 5.1.3. Власний капітал 5.1.4. Заборгованість 5.2 Дії, що виникли після дати Балансу. 6. Операції з пов'язаними сторонами. 7. Непередбачені зобов'язання. 8. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. 1. Інформація про емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (ПАТ "ЧТК"); - Код за ЄДРПОУ: 00382361; - Місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Строганова, буд.10; - тел. 35-50-21; - Дата державної реєстрації: 09.04.1999р., 27.06.2006р. за р.№ 1 556 120 0000 020590; - Організаційно-правова форма господарювання: публічне акціонерне товариство; - Основний вид економічної діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна; - Органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія; Відповідальні особи: Голова правління Ільницький Василь Васильович. 2. Операційне середовище, ризики та економічні умови Операційне середовище. Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують в країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. Крім того, на операційне середовище та ризики значно вплинули зміни в податковому законодавстві, викликані прийняттям Податкового Кодексу. Крім того, притаманні ризики в діяльності підприємств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України, який вніс значні зміни в існуючу систему оподаткування України. Концентрація кредитного ризику Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів. Стратегія управління фінансовим ризиком Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв'язку зі зміною цін на певні види послуг. Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком. Заява про відповідність Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" представлена в тисячах гривень. Операції Товариства вимірюються в гривнях, таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті. 3. Облікова політика Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображаються за історичною або умовною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків вiд знецінення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартість в якості умовної вартості. З цією метою керівництво визначило справедливу вартість об'єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартість визначалась як сума, на яку актив можна було б обміняти в операціях мiж добре обізнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, які бажають здійснити таку операцію. Справедлива вартість активів, для яких існує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартістю. Якщо для об'єкта основних засобів, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об'єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об'єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення. Відповідно МСБО 38, критерієм признання нематеріального активу є: o ідентифікованість; o контроль (Товариство отримає дохід, а не треті особи); o чи принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат. Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років. Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються за первісною вартістю. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату. При трансформації фінансової звітності об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені до статті "Необоротні активи для продажі". Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як "призначений для продажу" та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу. Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям: o перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); o утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари); o принесуть в майбутньому економічні вигоди; o будуть використані для господарської діяльності протягом 1 року; o можуть бути оцінені; Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їх оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та мети фінансових активів і визначається на момент первісного визнання. Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився. Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 1%, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі до визначеної дати; та 100% у випадку, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі. Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу. Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов'язання і можна зробити достовірну оцінку зобов'язання. І відповідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" створені непередбачені зобов'язання відображаються у розділі IІI пасиву балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" по статті "Поточні забезпечення". До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні зобов'язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди є незначною. Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в Товаристві не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань. Дохід Товариства - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18). Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції. Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: o Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди. o Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією. o Сума доходів може бути достовірно визначена. o Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством. o Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені. При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат. Згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" облік знецінення активів буде базуватися на принципі обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх балансової вартісті над відшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на знецінення, Товариство проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об'єктів або генеруючих одиниць. Ознаки знецінення активів (зовнішні): o Значне зниження ринкової вартості активу; o Значні зміни в технологічному процесі; o Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів Товариства; o Чисті активи Товариства значно перевищують його ринкову капіталізацію внутрішню; o Реструктуризація чи припинення деяких видів діяльності; o Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу. o Моральний та фізичний знос, що впливає на актив. Ознак знецінення для тестування активів на знецінення протягом року на Товаристві не було. Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2013 рік на основі МСФЗ, використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітний період 2014 року. 4. Ведення бухгалтерського обліку Протягом 2014 року Товариство дотримувалося наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника. Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Товариства. Облікова політика Товариства - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Товариства. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України - гривні. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік автоматизований. Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду. 5. Фінансова звітність Оцінка статей балансу Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Товариства оприбутковуються та обліковуються за: вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов'язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності; справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів; зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз "обізнані, зацікавлені та незалежні сторони" означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет зменшення корисності; амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення), збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності. Окрім вказаних, в обліковій політиці Товариства залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов'язань. Активи і зобов'язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди. 5.1 Роз'яснення до Балансу 5.1.1. Нематеріальні активи Нематеріальні активи станом на 31.12.2014р. відсутні. Основні засоби Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п.30 "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності". Під час трансформації фінансової звітності Товариством за умовну справедливу вартість об'єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1) визнано їх первісну вартість - 5649 тис.грн. Дооцінка (індексація) основних засобів за рішенням уряду (1992-1996 рр.), що була відображена на рахунку додаткового капіталу, під час трансформації звітності віднесена на рахунок нерозподіленого прибутку. Якщо складові об'єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони можуть обліковуються окремо (на даний час такі об'єкти відсутні). Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2014р. складала 2076 тис.грн., залишкова вартість - 3573 тис.грн. Накопичена амортизація дорівнює 36,75 % первісної вартості основних засобів. Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу протягом строку корисного використання кожного об'єкту основних засобів, передбачених Податковим Кодексом України. Вартісна межа для основних засобів з 2012 року, не менше, ніж 2500 грн. Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2014р. відсутні. Інвестиційна нерухомість Товариства відображається у ряд.1015 балансу товариства по справедливій (залишковій вартості) та дорівнює 919 тис.грн. 5.1.2. Оборотні активи Виробничі запаси Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено. Протягом року в Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн. Інвентаризація запасів проводилася. Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на субрахунках активного балансового рахунку 20 "Виробничі запаси", які Товариством станом на 31.12.2014р. обліковуються у сумі 1 тис.грн. Дебіторська заборгованість Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості Товариство здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2014р. складає 976 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014р. складає 1 тис.грн. Інформація про дебіторську заборгованість для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв'язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства. Підтвердження дебіторської заборгованості від сторонніх організацій надано для перевірки в повному обсязі. Інвентаризація заборгованостей Товариства за 2014 рік проводилась в повному обсязі. На момент проведення інвентаризації в Товаристві аудитор присутній не був, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. В зв'язку з цим, аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином. Грошові кошти Згідно даних аналітичного обліку залишок коштів в національній валюті в касі товариства станом на 31.12.2014р. складав 47 грн. 01 коп. (Д-т субрахунку 301 балансового рахунку 30 "Каса"). Облік руху коштів на поточному рахунку в банківській установі здійснюється на балансовому рахунку 31 "Рахунки в банках" та журналі-ордері № 2. Надходження коштів на поточний рахунок документально підтверджено. Згідно даних аналітичного обліку залишок коштів на поточному рахунку в національній валюті в банківській установі станом на 31.12.2014р. складав 3930,53 грн. (Д-т субрахунку 311 балансового рахунку 31 "Рахунки в банках"). Загальний прикінцевий залишок грошових коштів - 4 тис.грн. підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, даними в формі звітності 3 та актами узгодження з банком. Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2014р. визначені Товариством у сумі 1 тис.грн. у ряд.1170 балансу, обліковуються за Д-том балансового рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів". 5.1.3. Власний капітал Нижче наведені складові власного капіталу, який станом на 31.12.2014р. обліковується товариством у загальній сумі - 2452 тис.грн. (рядок 1495 балансу) з зіставною інформацією за попередні періоди звітності Елемент капіталу Сальдо на 01.01.2013р. тис.грн. Сальдо на 31.12.2013р. тис.грн. Сальдо на 31.12.2014ртис.грн. Зареєстрований (Статутний) капітал 111 111 111 Капітал у дооцінках - 5882 5882 Додатковий капітал - - - Резервний капітал - - - Нерозподілений прибуток / непокори тий збиток 2567 - 3398 -3541 Неоплачений капітал - - - Вилучений капітал - - - Власний капітал 2678 2595 2452 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-ІУ. Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ВАТ "ОДЕСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА", заснованого згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Одеській області від 16.01.1995р. №36, та перейменоване відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.1999р., протокол №3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" стає правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". Загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (Протокол №б/н від 09.10.2013р.) прийняте та затверджене рішення про зміну типу (найменування) Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено нове найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". Згідно Статуту (нова редакція), затвердженому ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" 09 жовтня 2013р. (Протокол №1/2013 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ") та зареєстрованому Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції 14.10.2013р. за р.№ 1 556 105 0012 020590, Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" складає 110 927 (Сто десять тисяч дев'ятсот двадцять сім) гривень 25 копійок. Статутний капітал поділений на 443 709 (Чотириста сорок три тисячі сімсот дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень 25 копійок) гривень кожна. Обсяг Статутного капіталу товариства визначено згідно з установчими документами. На підставі перевірених документів ми констатуємо, що станом на 31.12.2014р. заявлений Статутний капітал сплачений у повному обсязі у встановлений законодавством термін. Неоплаченого капіталу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2014р. не має. Привілейовані акції, акції на пред'явника та облігації приватним акціонерним товариством не випускались. Форма існування цінних паперів - бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) видане Одеським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 22.11.2013р. за р.№ 57/15/1/03 від 17.12.2003р. Вбачається, що виконаний аудит дає обгрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію про формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО, достовірно та справедливо. У відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", Статуту Товариства, аудитор провів аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства за рік, шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури. В звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Проведений аудит дає право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини власного капіталу, його структури за переліченим вище призначенням, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 року. 5.1.4. Заборгованість Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Зобов'язання Товариства класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Інформацію про зобов'язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито достовірно. Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат відпусток персоналу. Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2014р. складають 2818 тис.грн., обліковуються на балансовому рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання". Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2015 року. Загальна кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2014р. складає 205 тис.грн. Інформація про поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, інші поточні зобов'язання та довгострокові фінансові зобов'язання для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв'язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства. Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними особами. Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає прийнятій на Товаристві політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. 5.2 Дії, що виникли після дати Балансу За період з 01.01.2015 р. по 31.03.2015 р. не було подій, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Товариства. 6. Операції з пов'язаними сторонами. Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки) у статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язаних з основною діяльністю. Інформація про зміни в організаційній структурі Товариства за звітний період: змін не було. Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками. Товариство для ефективного управління ризиками здійснює наступні заходи: - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей; - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту; - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління; - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками. 7. Непередбачені зобов'язання Податкові та юридичні питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. Оподаткування Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, можливо, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів щодо податкових збитків. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. Економічне середовище Товариство здійснює свою основну діяльність на території України (райони Одеської області). Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на його здатність сплачувати суми заборгованості згідно строків погашення. Мета та політика управління фінансовими ризиками Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти. Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. В області управління капіталом керівництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам та вигід іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення. 8. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31 грудня 2014 року Розкриття інформації статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". В результаті проведення аудиторських процедур аудитором не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор взмозі зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності. Інша допоміжна інформація. o Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства З метою впровадження єдиного підходу до розрахунку вартості чистих активів ДКЦПФР України 17.11.2004р. за №485 прийняте Рішення "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч.3. ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартість чистих активів товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартості чистих активів складається за даними бухгалтерської звітності відповідно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2014р. становить 2452 тис.грн.; Статутний капітал - 111 тис.грн., тобто, вартість чистих активів товариства є більшою за розмір Статутного капіталу. На думку аудитора, керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" дотримується вимог чинного Рішення ДКЦПФР України. o Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР України разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур аудитором не встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор взмозі зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР України разом з фінансовою звітністю. o Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону п.1-5 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства". o Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2014 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". o Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури і виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2014 рік внаслідок шахрайства. " Аналіз та оцінка фінансових показників Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників - коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2013 р. та 2014 р., оборотно - сальдові відомості по рахункам. ПОКАЗНИКИ ; ОРІЕНТОВАНЕ ПОЗИТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА; РОЗРАХУНКОВЕ ЗНАЧЕННЯ Станом на 31. 12.2013р.; Станом на 31. 12.2014р. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,0 - 2,0 4,821 4,790 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 0,206 0,020 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,25 - 0,5 0,461 0,448 Коефіцієнт структури капіталу 0,5 - 1,0 1,170 1,233 Коефіцієнт рентабельності активів 0,01 - 1,0 - -0,026 Коефіцієнт загальної ліквідності Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1,0-2,0. Розрахований коефіцієнт значно більший за оптимальне значення - 4.790. Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів взмозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 100%. Коефіцієнт фінансової стійкостіі (платоспроможності, автономії) (відношення власного капіталу товариства до підсумку його балансу) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі авансованих у його діяльність коштів. Даний показник у межах орієнтованого позитивного значення показника. Коефіцієнт структури капіталу (фінансової незалежності) (співвідношення короткострокової і довгострокової кредиторської заборгованості товариства до суми його власного капіталу) незначно більший орієнтованого позитивного значення показника, що свідчить про деяку залежність фінансового стану підприємства від притягнутих короткострокових коштів з інших джерел. Коефіцієнт рентабельності активів (вимірювання частки чистого прибутку у кожній гривні активів товариства) не відповідає орієнтованому позитивному значенню показника. З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Е.І. Бочкарьова/ Директор-аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Ю.Г. Шурупова/ 20 квітня 2015 року