ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026966
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 16-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4399, 30.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Вступний параграф: Основні відомості про емітента - Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ"; - Код за ЄДРПОУ: 00382361; - Місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Строганова, буд.10; - тел. 35-50-21; - Дата державної реєстрації: 09.04.1999р., 27.06.2006р. за р.№ 1 556 120 0000 020590. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Аудиторами відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006р. зі змінами та доповненнями) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності" проведено аудит повного комплекту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (надалі Товариство). Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006р., інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: 1. Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р., валюта якого складає 5408 тис.грн. 2. Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), з непокритим збитком 190 тис.грн. 3. Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р. 4. Звіту про власний капітал за 2016р., а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІV, Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор провів аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Обсяг аудиторської перевірки Аудитором проведено перевірку відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних Стандартів Аудиту та у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Бухгалтерський облік товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ від 16.07.1999р. та концептуальної основи. Дані бухгалтерських рахунків спів ставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що перевірялася, та інформацією, що розкривається емітентом і надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Застосована товариством облікова політика є прийнятною і відповідає концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій міжнародними стандартами фінансової звітності та чинним законодавством України. Облікові оцінки, зроблені управлінським персоналом, є прийнятними. Інформація, представлена у фінансових звітах, є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою, що дозволяє користувачам зрозуміти вплив суттєвих операцій та подій на подану інформацію. Структура та зміст фінансових звітів відповідають вимогам чинного законодавства України, тому фінансові звіти товариства, підготовлені та представлені у відповідності до цих вимог, не містять суттєвих викривлень. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Інформація за видами активів розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Інформація за видами зобов'язань розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Інформація про власний капітал розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Розмір чистих активів товариства відповідає вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного Кодексу України. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, діючими на Україні, які вимагають розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Аудиторська думка Аудитор звертає увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, зобов'язань, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі станом на 01 січня 2016 року з причин того, що дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. аудитор не має можливості дати висновок за вказаними моментами, тому висловлення думки щодо вказаного базується на наявних документах бухгалтерського обліку, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому, тому аудитором висловлюється умовно-позитивна думка. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Аудиторська думка" фінансова звiтнiсть, відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звiтностi та прийнятої облікової політики Товариства, вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштів та капіталу за 2016 рiк. Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури не дають можливість підтвердити припущення про можливість безперервної діяльності Товариства. Крім того, аудитор звертає увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання поточних зобов'язань протягом звітного періоду. З метою впровадження єдиного підходу до розрахунку вартості чистих активів ДКЦПФР України 17.11.2004р. за №485 прийняте Рішення "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч.3. ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартість чистих активів товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартості чистих активів складається за даними бухгалтерської звітності відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2016р. становить 2203 тис.грн.; Статутний капітал - 111 тис.грн., тобто, вартість чистих активів товариства є більшою за розмір Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства. Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на початок (01.01.2016р.) та кінець (31.12.2016р.) періоду, що перевірявся, а показники рентабельності - за 2016 рік. ПОКАЗНИКИ ОРІЕНТОВАНЕ ПОЗИТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА РОЗРАХУНКОВЕ ЗНАЧЕННЯ Станомна 01. 01.2016р. СтаномНа 31. 12.2016р. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,0 - 2,0 4,821, 3,343 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 0,206 0,032 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,25 - 0,5 0,461 0,407 Коефіцієнт структури капіталу 0,5 - 1,0 1,170 1,455 Коефіцієнт рентабельності активів 0,01 - 1,0 - -0,035 З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮРЕЕКС-АУДІТ" МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Код за ЄДРПОУ: 21026966. Місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, буд.16, к. Б. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №4399, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. № 222/3; Рішенням Аудиторської палати України №316/3 від 29.10.2015р. подовжено термін діі до 29.10.2020р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0533, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.02.2015 № 308/4. Інформація про директора-аудитора: Шурупова Юлия Георгіївна - Сертифікат аудитора серії А №004220, виданий на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" рішенням Аудиторської палати України №89 від 25.04.2000 року, термін дії сертифікату продовжено до 25.04.2019 року рішенням Аудиторської палати України №291/2 від 27.03.2014 року. Інформація про аудитора: Бочкарьова Еммілія Іванівна " Сертифікат аудитора серії А №000645 виданий на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" рішенням Аудиторської палати України №41 від 25.01.1996 р., термін дії сертифікату продовжено до 25.01.2020 року рішенням Аудиторської палати України №303/2 від 27.11.2014 року. Контактний телефон: (80482) 63-33-20. " Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: " Договір на проведення аудиту №103/2 від 01 березня 2017 року. " Дата початку проведення аудиту - 01 березня 2017 року. Дата закінчення проведення аудиту - 20 квітня 2017 року. Аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Е.І. Бочкарьова/ Директор-аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Ю.Г. Шурупова/ Дата аудиторського висновку: 20 квітня 2017 року Змістовна частина аудиторського звіту щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" 1. Інформація про емітента. 2. Операційне середовище, ризики та економічні умови: Операційне середовище; Валютний ризик; Концентрація кредитного ризику; Стратегія управління фінансовим ризиком; Заява про відповідність. 3. Облікова політика. Основа складання. Використання оцінок. Операції в іноземній валюті. Нематеріальні активи. Основні засоби. Грошові кошти. Дебіторська заборгованість. Запаси. Процентні кредити та позики. Витрати на позики. Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання. Визнання доходів та витрат. Податок на прибуток. Внески до Державного пенсійного фонду. 4. Ведення бухгалтерського обліку. 5. Фінансова звітність. 5.1. Роз'яснення до Балансу. 5.1.1. Основні засоби 5.1.2. Оборотні активи 5.1.3. Власний капітал 5.1.4. Заборгованість 5.2 Дії, що виникли після дати Балансу. 6. Операції з пов'язаними сторонами. 7. Непередбачені зобов'язання. 8. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. 1. Інформація про емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (ПАТ "ЧТК"); - Код за ЄДРПОУ: 00382361; - Місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Строганова, буд.10; - тел. 35-50-21; - Дата державної реєстрації: 09.04.1999р., 27.06.2006р. за р.№ 1 556 120 0000 020590; - Організаційно-правова форма господарювання: публічне акціонерне товариство; - Основний вид економічної діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна; - Органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія; Відповідальні особи: Голова правління Ільницький Василь Васильович. 2. Операційне середовище, ризики та економічні умови Операційне середовище. Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують в країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. Крім того, на операційне середовище та ризики значно вплинули зміни в податковому законодавстві, викликані прийняттям Податкового Кодексу. Крім того, притаманні ризики в діяльності підприємств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України, який вніс значні зміни в існуючу систему оподаткування України. Концентрація кредитного ризику Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів. Стратегія управління фінансовим ризиком Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв'язку зі зміною цін на певні види послуг. Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком. Заява про відповідність Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" представлена в тисячах гривень. Операції Товариства вимірюються в гривнях, таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті. 3. Облікова політика Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображаються за історичною або умовною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків вiд знецінення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартість в якості умовної вартості. З цією метою керівництво визначило справедливу вартість об'єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартість визначалась як сума, на яку актив можна було б обміняти в операціях мiж добре обізнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, які бажають здійснити таку операцію. Справедлива вартість активів, для яких існує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартістю. Якщо для об'єкта основних засобів, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об'єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об'єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення. Відповідно МСБО 38, критерієм признання нематеріального активу є: o ідентифікованість; o контроль (Товариство отримає дохід, а не треті особи); o чи принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат. Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років. Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються за первісною вартістю. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату. При трансформації фінансової звітності об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені до статті "Необоротні активи для продажі". Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як "призначений для продажу" та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу. Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям: o перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); o утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари); o принесуть в майбутньому економічні вигоди; o будуть використані для господарської діяльності протягом 1 року; o можуть бути оцінені; Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їх оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та мети фінансових активів і визначається на момент первісного визнання. Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився. Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 1%, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі до визначеної дати; та 100% у випадку, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі. Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу. Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов'язання і можна зробити достовірну оцінку зобов'язання. І відповідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" створені непередбачені зобов'язання відображаються у розділі IІI пасиву балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" по статті "Поточні забезпечення". До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні зобов'язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди є незначною. Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в Товаристві не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань. Дохід Товариства - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18). Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції. Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: o Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди. o Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією. o Сума доходів може бути достовірно визначена. o Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством. o Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені. При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат. Згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" облік знецінення активів буде базуватися на принципі обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх балансової вартісті над відшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на знецінення, Товариство проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об'єктів або генеруючих одиниць. Ознаки знецінення активів (зовнішні): o Значне зниження ринкової вартості активу; o Значні зміни в технологічному процесі; o Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів Товариства; o Чисті активи Товариства значно перевищують його ринкову капіталізацію внутрішню; o Реструктуризація чи припинення деяких видів діяльності; o Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу. o Моральний та фізичний знос, що впливає на актив. Ознак знецінення для тестування активів на знецінення протягом року на Товаристві не було. Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2014 рік на основі МСФЗ, використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітний період 2016 року. 4. Ведення бухгалтерського обліку Протягом 2016 року Товариство дотримувалося наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника. Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Товариства. Облікова політика Товариства - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Товариства. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України - гривні. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік автоматизований. Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду. 5. Фінансова звітність Оцінка статей балансу Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Товариства оприбутковуються та обліковуються за: вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов'язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності; справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів; зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз "обізнані, зацікавлені та незалежні сторони" означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет зменшення корисності; амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення), збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності. Окрім вказаних, в обліковій політиці Товариства залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов'язань. Активи і зобов'язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди. 5.1 Роз'яснення до Балансу 5.1.1. Нематеріальні активи Нематеріальні активи Станом на 31.12.2016р. нематеріальні активи товариством обліковуються по залишковій вартості за Д-том балансового рахунку 12 "Нематеріальні активи" у сумі 1 тис.грн. Загальна первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2016 року складає 2 тис.грн. Накопичена амортизація станом на 31.12.2016 року - 1 тис.грн. Основні засоби Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п.30 "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності". Під час трансформації фінансової звітності Товариством за умовну справедливу вартість об'єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1) визнано їх первісну вартість - 6290 тис.грн. Дооцінка (індексація) основних засобів за рішенням уряду (1992-1996 рр.), що була відображена на рахунку додаткового капіталу, під час трансформації звітності віднесена на рахунок нерозподіленого прибутку. Якщо складові об'єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони можуть обліковуються окремо (на даний час такі об'єкти відсутні). Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2016р. складала 2457 тис.грн., залишкова вартість - 3964 тис.грн. Накопичена амортизація дорівнює 38,27 % первісної вартості основних засобів. Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу протягом строку корисного використання кожного об'єкту основних засобів, передбачених Податковим Кодексом України. Вартісна межа для основних засобів з 2016 року, не менше, ніж 6000 грн. Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2016р. відсутні. Інвестиційна нерухомість Товариства відображається у ряд.1015 балансу товариства по справедливій (залишковій вартості) та дорівнює 507 тис.грн. 5.1.2. Оборотні активи Виробничі запаси Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено. Протягом року в Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн. Інвентаризація запасів проводилася. Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на субрахунках активного балансового рахунку 20 "Виробничі запаси", які Товариством станом на 31.12.2016р. обліковуються у сумі 1 тис.грн. Дебіторська заборгованість Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості Товариство здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2016р. складає 900 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. складає 17 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. обліковується у сумі 9 тис.грн. за Д-том балансового рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Інформація про дебіторську заборгованість для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв'язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства. Підтвердження дебіторської заборгованості від сторонніх організацій надано для перевірки в повному обсязі. Інвентаризація заборгованостей Товариства за 2016 рік проводилась в повному обсязі. На момент проведення інвентаризації в Товаристві аудитор присутній не був, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. В зв'язку з цим, аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином. Грошові кошти Згідно даних аналітичного обліку залишок коштів в національній валюті в касі товариства станом на 31.12.2016р. відсутній. Облік руху коштів на поточних рахунках в банківській установі здійснюється на балансовому рахунку 31 "Рахунки в банках" та журналі-ордері № 2. Надходження коштів на поточні рахунки документально підтверджено. Згідно даних аналітичного обліку залишок коштів на поточних рахунках в національній валюті в банківській установі станом на 31.12.2016р. складав 9376,20 грн. (Д-т субрахунку 311 балансового рахунку 31 "Рахунки в банках"). Загальний прикінцевий залишок грошових коштів - 9 тис.грн. підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, даними в формі звітності 3 та актами узгодження з банком. 5.1.3. Власний капітал Нижче наведені складові власного капіталу, який станом на 31.12.2016р. обліковується товариством у загальній сумі - 2203 тис.грн. (рядок 1495 балансу) з зіставною інформацією за попередні періоди звітності Елемент капіталу Сальдо на 01.01.2015р. тис.грн. Сальдо на 31.12.2015р. тис.грн. Сальдо на 31.12.2016ртис.грн. Зареєстрований (Статутний) капітал 111 111 111 Капіта л у дооцінках 5882 5882 5882 Додатковий капітал - - Резервний капітал - - Нерозподілений прибуток / непокори тий збиток - 3541 -3603 -3790 Неоплачений капітал - - Вилучений капітал - - Власний капітал 2452 2390 2203 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-ІУ. Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ВАТ "ОДЕСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА", заснованого згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Одеській області від 16.01.1995р. №36, та перейменоване відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 12.03.1999р., протокол №3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" стає правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". Загальними зборами ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (Протокол №б/н від 09.10.2013р.) прийняте та затверджене рішення про зміну типу (найменування) Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено нове найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". Згідно Статуту (нова редакція), затвердженому ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" 09 жовтня 2013р. (Протокол №1/2013 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ") та зареєстрованому Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції 14.10.2013р. за р.№ 1 556 105 0012 020590, Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" складає 110 927 (Сто десять тисяч дев'ятсот двадцять сім) гривень 25 копійок. Статутний капітал поділений на 443 709 (Чотириста сорок три тисячі сімсот дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень 25 копійок) гривень кожна. Обсяг Статутного капіталу товариства визначено згідно з установчими документами. На підставі перевірених документів ми констатуємо, що станом на 31.12.2016р. заявлений Статутний капітал сплачений у повному обсязі у встановлений законодавством термін. Неоплаченого капіталу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2016р. не має. Привілейовані акції, акції на пред'явника та облігації приватним акціонерним товариством не випускались. Форма існування цінних паперів - бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) видане Одеським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 22.11.2013р. за р.№ 57/15/1/03 від 17.12.2003р. Вбачається, що виконаний аудит дає обгрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію про формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО, достовірно та справедливо. У відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", Статуту Товариства, аудитор провів аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства за рік, шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури. В звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Проведений аудит дає право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини власного капіталу, його структури за переліченим вище призначенням, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року. 5.1.4. Заборгованість Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Зобов'язання Товариства класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Інформацію про зобов'язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито достовірно. Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат відпусток персоналу. Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2016р. складають 2926 тис.грн., обліковуються на балансовому рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання". Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2017 року. Загальна кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2016р. складає 279 тис.грн. Інформація про поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, інші поточні зобов'язання та довгострокові фінансові зобов'язання для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв'язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства. Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними особами. Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає прийнятій на Товаристві політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. 5.2 Дії, що виникли після дати Балансу За період з 01.01.2017 р. по 31.03.2017 р. не було подій, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Товариства. 6. Операції з пов'язаними сторонами. Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки) у статутному (складеному) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язаних з основною діяльністю. Інформація про зміни в організаційній структурі Товариства за звітний період: змін не було. Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками. Товариство для ефективного управління ризиками здійснює наступні заходи: - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей; - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту; - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління; - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками. 7. Непередбачені зобов'язання Податкові та юридичні питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. Оподаткування Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, можливо, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів щодо податкових збитків. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. Економічне середовище Товариство здійснює свою основну діяльність на території України (райони Одеської області). Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на його здатність сплачувати суми заборгованості згідно строків погашення. Мета та політика управління фінансовими ризиками Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти. Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту. В області управління капіталом керівництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливість ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам та вигід іншим зацікавленим сторонам, а також підтримка оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31 грудня 2016 року Розкриття інформації статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". В результаті проведення аудиторських процедур аудитором не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор взмозі зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності. Інша допоміжна інформація. o Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства З метою впровадження єдиного підходу до розрахунку вартості чистих активів ДКЦПФР України 17.11.2004р. за №485 прийняте Рішення "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч.3. ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартість чистих активів товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартості чистих активів складається за даними бухгалтерської звітності відповідно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартість чистих активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2016р. становить 2203 тис.грн.; Статутний капітал - 111 тис.грн., тобто, вартість чистих активів товариства є більшою за розмір Статутного капіталу. На думку аудитора, керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" дотримується вимог чинного Рішення ДКЦПФР України. o Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР України разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур аудитором не встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитор взмозі зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР України разом з фінансовою звітністю. o Виконання значних правочинів Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону п.1-5 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства". o Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2016 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". o Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури і виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2016 рік внаслідок шахрайства. " Аналіз та оцінка фінансових показників Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників - коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2015 р. та 2016 р., оборотно - сальдові відомості по рахункам. ПОКАЗНИКИ ОРІЕНТОВАНЕ ПОЗИТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА РОЗРАХУНКОВЕ ЗНАЧЕННЯ Станомна на 31. 12.2015р Станом на 31. 12.2016р. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,0 - 2,0 4,821 3,343 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,5 0,206 0,032 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,25 - 0,5 0,461 0,407 Коефіцієнт структури капіталу 0,5 - 1,0 1,170 1,455 Коефіцієнт рентабельності активів 0,01 - 1,0 - -0,035 Коефіцієнт загальної ліквідності Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1,0-2,0. Розрахований коефіцієнт значно більший за оптимальне значення -3,343. Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів взмозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 100%. Коефіцієнт фінансової стійкостіі (платоспроможності, автономії) (відношення власного капіталу товариства до підсумку його балансу) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі авансованих у його діяльність коштів. Даний показник у межах орієнтованого позитивного значення показника. Коефіцієнт структури капіталу (фінансової незалежності) (співвідношення короткострокової і довгострокової кредиторської заборгованості товариства до суми його власного капіталу) незначно більший орієнтованого позитивного значення показника, що свідчить про деяку залежність фінансового стану підприємства від притягнутих короткострокових коштів з інших джерел. Коефіцієнт рентабельності активів (вимірювання частки чистого прибутку у кожній гривні активів товариства) не відповідає орієнтованому позитивному значенню показника. З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Е.І. Бочкарьова/ Директор-аудитор АКФ "ЮРЕЕКС-АУДІТ": _________/Ю.Г. Шурупова/ 20 квітня 2017 року
д/н
д/н
д/н