ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року, складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) Повний комплект фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" (надалi за текстом - ПАТ) за 2015 рiк, станом на 31.12.2015 року, складається з наступних компонентiв: 1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р., валюта якого складає 5416 тис.грн. 2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), з непокритим збитком 62 тис.грн. 3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015р. 4. Звiт про власний капiтал за 2015р. 5.Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" пiдготовлена у вiдповiдностi до принципiв та вимог, встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ пiдготовлена шляхом трансформацiї даних облiку товариства та звiтностi, складеної у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ пiдготовлена за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року на основi затвердженої єдиної облiкової полiтики Товариства. Представлення товариства Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"; Скорочена назва: (ПАТ "ЧТК"); Код за ЄДРПОУ: 00382361; Мiсцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Строганова, буд.10; тел. 35-50-21; Дата державної реєстрацiї: 09.04.1999р., 27.06.2006р. за р.№ 1 556 120 0000 020590. Товариство дiє на основi Статуту (нова редакцiя) затвердженого ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" 09 жовтня 2013р. (Протокол №1/2013 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ") та зареєстрованому Реєстрацiйною службою Одеського мiського управлiння юстицiї 14.10.2013р. за р.№ 1 556 105 0012 020590; Органiзацiйно-правова форма господарювання: публiчне акцiонерне товариство; - Основний вид економiчної дiяльностi: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2015р. - 5 осiб. Органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; Вiдповiдальнi особи: Голова правлiння Iльницький Василь Васильович. Валюта представлення - українська гривня, одиниця вимiру - тисяча гривень (тис.грн.). Керiвництво в своїх оцiнках, представлених у фiнансовiй звiтностi ПАТ, керується очiкуванням подальшої безперервної дiяльностi товариства. Фiнансова звiтнiсть ПАТ пiдготовлена (крiм Звiту про рух грошових коштiв) за методом нарахування, з врахуванням концепцiї спiввiдношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ1). На думку керiвництва складений повний комплект фiнансової звiтностi ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" достовiрно представляє фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв Товариства та вiдповiдає МСФЗ в усiх суттєвих аспектах. Примiтка № 1 Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу (МСФО 16). До складу основних засобiв Товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку використання об'єкту основних засобiв. Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п.30 "Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015р. складає 6290 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2015р. - 2397 тис.грн., залишкова вартiсть - 3893 тис.грн. Накопичена амортизацiя дорiвнює 38,12 % первiсної вартостi основних засобiв. При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не визначено. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об'єкта основних засобiв. Надходження пiдтверджуються первинними документами на придбання та оцiнюваються за вартiстю придбання. Умовно справедлива (первiсна) вартiсть (тис.грн.) Накопичена амортизацiя (тис.грн.) Залишкова вартiсть(тис.грн.) Станом на 31.12.2014р. 5649 2076 3573 Станом на 31.12.2015р. 6290 2397 3893 Рiчну iнвентаризацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариство проводило станом на 31.10.2015р. Вартiсна межа для основних засобiв з 2012 року, не менше, нiж 2500 грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2015р. вiдсутнi. Iнвестицiйна нерухомiсть Товариства станом на 31.12.2015р. облiковується по справедливiй (залишковiй вартостi) у сумi 534 тис.грн. Примiтка 2 Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на субрахунках активного балансового рахунку 20 "Виробничi запаси", якi Товариством станом на 31.12.2015р. облiковуються у сумi 1 тис.грн. Примiтка 3 Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2015р. складає 970 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р. складає 1 тис.грн. Примiтка 4 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" створене шляхом перейменування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" у вiдповiдностi з Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-IУ. Товариство є правонаступником усiх прав i обов'язкiв ВАТ "ОДЕСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА", заснованого згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Одеськiй областi вiд 16.01.1995р. №36, та перейменоване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.1999р., протокол №3. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" стає правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ". Загальними зборами ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" (Протокол №б/н вiд 09.10.2013р.) прийняте та затверджене рiшення про змiну типу (найменування) Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", затверджено нове найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ". Згiдно Статуту (нова редакцiя), затвердженому ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" 09 жовтня 2013р. (Протокол №1/2013 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ") та зареєстрованому Реєстрацiйною службою Одеського мiського управлiння юстицiї 14.10.2013р. за р.№ 1 556 105 0012 020590, Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" складає 110 927 (Сто десять тисяч дев'ятсот двадцять сiм) гривень 25 копiйок. Статутний капiтал подiлений на 443 709 (Чотириста сорок три тисячi сiмсот дев'ять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (Нуль гривень 25 копiйок) гривень кожна. Станом на 31.12.2015р. заявлений Статутний капiтал сплачений у повному обсязi у встановлений законодавством термiн. Неоплачений капiтал вiдсутнiй. Привiлейованi акцiї, акцiї на пред'явника та облiгацiї товариством не випускались. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв (акцiй) видане Одеським територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 22.11.2013р. за р.№ 57/15/1/03 вiд 17.12.2003р. Цiннi папери не були включенi до лiстiнгу бiрж. Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Частка держави в Статутному капiталi ПАТ вiдсутня. Дивiденди в 2015 роцi не нараховувались i не сплачувались. Примiтка 5 Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання ПАТ класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат вiдпусток персоналу. Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2015р. складають 2818 тис.грн., облiковуються на балансовому рахунку 55 "Iншi довгостроковi зобов'язання". Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2015р. складають 208 тис.грн., у т.ч.: Розрахунки з постачальниками 168 тис.грн. Розрахунки за податками 21 тис.грн. Розрахунки зi страхування 3 тис.грн. Розрахунки за заробiтною платою 16 тис.грн. Витрати з податку на прибуток не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Примiтка 6 Фiнансовий результат Основним видом дiяльностi Товариства є: Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна. Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi результати. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Звiт складено за призначенням витрат. Примiтка 7 Вiдомостi про рух грошових коштiв Звiт грошових коштiв за 2015 рiк складено за вимогами нацiональних стандартiв у вiдповiдностi з МСБО 7 за прямим методом. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, фiнансової дiяльностi. Примiтка 8 Звiт про власний капiтал Статутний капiтал сплачений у повному обсязi. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, статутом не передбаченi. Примiтка 9 Подiї пiсля дати балансу Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань пiдприємства, вiдсутнi. Роздiл II. Фактори ризику ПАТ розкривало рiчну iнформацiю вiдповiдно до Порядку. З огляду на це наводиться iнформацiя про iстотнi змiни у факторах ризику емiтента, якi були попередньо висвiтленi в рiчнiй iнформацiї: 2.1. Iстотнi змiни у факторах ризику емiтента 2.1.1. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. 2.1.2. Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану: - НЕРЕНТАБЕЛЬНIСТЬ - даний фактор є iстотним для Товариства, оскiльки на погiршення рентабельностi можуть вплинути зовнiшнi фактори. У випадку суттєвого зменшення доходiв вiд реалiзацiї управлiнськi рiшення будуть спрямованi на мiнiмiзацiю витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення. - КОНКУРЕНТИ - в умовах зростаючої конкуренцiї Товариству може не вистачити ресурсiв для збiльшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операцiях та прибутках. Цей ризик не є iстотним для фiнансово-господарського статусу Товариства, оскiльки Товариство здiйснює довгострокове планування своєї дiяльностi та аналiзує необхiднi ресурси для забезпечення ефективної дiяльностi. - СОБIВАРТIСТЬ - ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства. На зростання собiвартостi впливає зростання цiн, зростання податкового навантаження, iнфляцiйнi процеси в країнi. Зазначений ризик компанiя мiнiмiзує шляхом оптимiзацiї витрат згiдно чинного законодавства України. - НЕСТАБIЛЬНIСТЬ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ - на сьогоднi даний фактор не є iстотним для Товариства: управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється централiзовано, стосовно такого спiввiдношення встановленi досить жорсткi лiмiти як самим Товариством, так i зовнiшнiми кредиторами, дотримання цих лiмiтiв вiдстежується Товариством. - ПРОБЛЕМИ IЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТIВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI - даний фактор не є iстотним для Товариства, оскiльки Товариство не залучає коштiв в банках України, якi мають найкращi показники дiяльностi. 2.1.3. Полiтичнi та макроекономiчнi ризики: - ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує дiяльнiсть емiтента у податковому просторi, є Податковий Кодекс України. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. - НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДIЯЛЬНОСТI: У зв'язку iз достатнiм рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв з окремих питань при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. - ПОЛIТИЧНА НЕСТАБIЛЬНIСТЬ: Товариство є мало залежним вiд полiтичної нестабiльностi, а тому зазначений ризик є незначним. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. - РЕЦЕСIЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПIВ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ: Зниження темпiв економiчного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягiв виробництва, що матиме наслiдком зменшення доходiв Товариства. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. - ЗРОСТАННЯ IНФЛЯЦIЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТI СПОЖИВАЧIВ У МАЙБУТНЬОМУ: Зазначений ризик є незначним. У фiнансовий план витрати складаються з урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. - НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА: До таких ризикiв вiдноситься: - суб'єктивне оцiнювання судом доказiв по справi. - неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй норм матерiального права та порушення норм процесуального права. - змiна судової практики. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. - ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНI ОПЕРАЦIЇ: Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здiйснює продаж i несе витрати в нацiональнiй валютi. Валютний ризик виникає переважно вiдносно боргових зобов'язань. Даний ризик, як й усi iншi фiнансовi ризики, управляється централiзовано й пiдлягає пильному монiторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. Додатковi заходи щодо зниження ризику не вживалися. 2.2. Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками (за наявностi). Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи: - регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей; - забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту; - обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння; - здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками; - рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi Товариства нерацiонально чи неможливо. Роздiл III. Iнформацiя про господарську дiяльнiсть емiтента 3.1. Основним видом дiяльностi Товариства є: Надання в оренду й експлуатацiю власного та орендованого нерухомого майна. За 2015 рiк Товариство отримало чистий дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 664 тис.грн.; Iншi операцiйнi доходи - 5 тис.грн. 3.2. Коефiцiєнти лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Орiєнтовне позитивне значення показника 1,0-2,0. Розрахований коефiцiєнт значно бiльший за оптимальне значення - 4,755. Це свiдчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв взмозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв на 100%. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостii (платоспроможностi, автономiї) (вiдношення власного капiталу товариства до пiдсумку його балансу) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi авансованих у його дiяльнiсть коштiв. Даний показник у межах орiєнтованого позитивного значення показника. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансової незалежностi) (спiввiдношення короткострокової i довгострокової кредиторської заборгованостi товариства до суми його власного капiталу) бiльший орiєнтованого позитивного значення показника, що свiдчить про деяку залежнiсть фiнансового стану пiдприємства вiд притягнутих короткострокових коштiв з iнших джерел. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (вимiрювання частки чистого прибутку у кожнiй гривнi активiв товариства) не вiдповiдає орiєнтованому позитивному значенню показника. За результатами дiяльностi Товариство отримало непокритий збиток за 2015 рiк в розмiрi - 62 тис.грн. 3.3. Змiн у системi збуту продукцiї протягом звiтного перiоду не вiдбулось - виробництво з 2008 року зупинено. 3.4. Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi мають потрiбнiсть у послугах, що надає Товариство, доля кожного з яких в сукупному доходi не перевищує 10 вiдсоткiв. 3.5 Iнформацiя про спiльну дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами: договори про спiльну дiяльнiсть вiдсутнi. 3.6. Науково-дослiдну полiтику ПАТ у звiтному перiодi не провадило. Роздiл IV Iнформацiя про працiвникiв Товариства Усього використано фонду оплати працi - 143 тис.грн. Середньоспискова чисельннiсть - 5 осiб. Iнформацiя про будь-якi правочини чи зобов'язання емiтента, якi мали мiсце у звiтному перiодi та стосуються можливостi участi працiвникiв емiтента у його статутному капiталi: правочини не укладались, рiшення про виникнення зобов'язань не приймались. Роздiл V Iнформацiя про облiкову полiтику Основнi допущення - принцип нарахування та безперервностi. Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартiсть об'єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об'єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об'єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об'єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення. Вiдповiдно МСБО 38, критерiєм признання нематерiального активу є: o iдентифiкованiсть; o контроль (ПАТ отримає дохiд, а не третi особи); o чи принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат. Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об'єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання. Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 3 до 50 рокiв. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату. При трансформацiї фiнансової звiтностi об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, та вiдповiдають всiм умовам МСБО 5, переведенi до статтi "Необоротнi активи для продажi". Необоротнi активи та групи вибуття для продажу облiковуються по найменшiй вартостi - балансовiй вартостi або справедливiй за вирахуванням витрат на продаж. Такi активи не пiдлягають амортизацiї, повиннi бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вiрогiдним. Дiяльнiсть, що припиняється - це компонент пiдприємства, який або вибув, або класифiкується, як "призначений для продажу" та уявляє собою або окрему лiнiю бiзнесу, або географiчний сегмент, або дочiрнє пiдприємство, придбане виключно з цiллю перепродажу. Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв будуть вiдноситься активи, якi вiдповiдають наступним критерiям: o перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво); o утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари); o принесуть в майбутньому економiчнi вигоди; o будуть використанi для господарської дiяльностi протягом 1 року; o можуть бути оцiненi; Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. Фiнансовi активи представленi кредитами та дебiторською заборгованiстю. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi прибутку або збитку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Нарахування резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у розмiрi 1%, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi до визначеної дати; та 100% у випадку, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi. Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi додаткового капiталу. Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов'язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов'язання. I вiдповiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" створенi непередбаченi зобов'язання вiдображаються у роздiлi III пасиву балансу "Поточнi зобов'язання i забезпечення " по статтi "Поточнi забезпечення". До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов'язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди є незначною. Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в ПАТ не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань. Дохiд ПАТ - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18). Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: o Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди. o Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю. o Сума доходiв може бути достовiрно визначена. o Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством. o Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат. Згiдно МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансової вартiстi над вiдшкодовуванню сумою ("8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, ПАТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об'єктiв або генеруючих одиниць. Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi): o Значне зниження ринкової вартостi активу; o Значнi змiни в технологiчному процесi; o Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ; o Чистi активи ПАТ значно перевищують його ринкову капiталiзацiю внутрiшню; o Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi; o Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу. o Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив. Ознак знецiнення для тестування активiв на знецiнення протягом року на Товариствi не було. Данi попередньої фiнансової зв0iтностi, складеної за 2014 рiк на основi МСФЗ, використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2015 року. Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив. 2016 рiк. (прим.5) Голова правлiння ________________ Iльницький Василь Васильович

д/н

д/н

д/н