ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3573 3893 0 0 3573 3893
будівлі та споруди 3572 3866 0 0 3572 3866
машини та обладнання 0 27 0 0 0 27
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1 0 0 0 1 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3573 3893 0 0 3573 3893
Опис Основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпортні мита і податки, за вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) всі витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активу на місце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у відповідності з намірами менеджменту; (в) первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу, і відновлення зайнятої території; ці зобов'язання оцінюються Компанією або в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду. Капіталізовані витрати включають основні витрати з модернізації та заміни деталей активу, які продовжують термін його корисного використання або покращують їх здатність генерувати дохід. Вартість ремонтів і технічного обслуговування основних засобів, які не відповідають описаним вище критеріям капіталізації, визнаються у звіті про сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли. Амортизація здійснюється шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу і розраховується прямолінійним методом. Строки корисного використання груп основних засобів зазначені нижче: Група основних засобів Строк корисного використання Земля Не амортизується Будівлі та споруди від 10 до 30 років Машини та обладнання від 5 до 15 років Транспортні засоби від 5 до 10 років Інструменти, прилади та інші основні засоби від 4 до 8 років Незавершене будівництво Не амортизується Амортизована вартість - вартість основного засобу або інша вартість, що її заміняє, за вирахуванням залишкової вартості. Залишкова вартість активу - оцінена сума, яку компанія отримає на дату продажу основного засобу, мінус оціночна вартість вибуття, якщо актив досяг віку і стану, в якому може закінчуватися термін його корисного використання. Активи у фінансовій оренді амортизуються за меншим із строків: строком корисного використання, розрахованого на тій же основі, що й для власних основних засобів, або строком рівним періоду даної оренди. Залишкова вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок, зроблених у попередніх періодах, обліковуються як зміни в облікових оцінках. Прибуток або збиток в результаті вибуття або ліквідації основних засобів визначається як різниця між надходженнями грошових коштів від продажу та балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про сукупний дохід. Капітальне будівництво включає витрати безпосередньо пов'язані з будівництвом основного засобу, включаючи розподіл різних накладних витрат, які стосуються будівництва. Капітальне будівництво не підлягає амортизації. Ці активи амортизуються з моменту введення в експлуатацію, на тій же основі, що й інші активи. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 6290 тис.грн., ступiнь їх зносу - 38,11%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2015р. - 2397 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2390 2452
Статутний капітал (тис.грн.) 111 111
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 111 111
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2390.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(111.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.