ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Чорноморська табачна компанiя" возникла внаслiдку рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Одеська макаронна фабрика". Причиной цього стало те, що Одеська макаронна фабрика функцiонувала на ринку України з 1929р. Фабрика мала морально застарiле обладнання (встановлено в 1971 р), яке не дозволяло виробляти високоякiснi та конкурентноздiбнi макароннi вироби. Убиткова дiяльнiсть данного пiдприємства внаслiдок нерентабельностi виробництва призвела к створенню великої заборгованостi перед державним та мiським бюджетами, перед колективом фабрики та по заробiтної платнi. Росли також фiнансовi заборгованостi пiдприємства перед його постачальниками. У такiй ситуацiї органiзацiя тютюнового виробництва ТОВ "Iнтер - Табак" на вiльних виробничих площах створила реальнi можливостi лiквiдування заборгованостi усiх видiв та востановлення виробничої iнфраструктури. У 2013 році загальними зборами акціонерів Товариства було прийнятте рішення про зміну типу найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Важливих подій, а саме злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділ у звітному році не відбувалось.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 5 осiб, середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 5 осiб, чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 5 осiб, фонд оплати працi - 98,9 тис.грн. У звiтному роцi вiдбулося збільшення розмiру фонду оплати працi на 18,0 тис.грн. що складає 22,25 % збільшення вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображаються за історичною або умовною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків вiд знецінення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартість в якості умовної вартості. З цією метою керівництво визначило справедливу вартість об'єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартість визначалась як сума, на яку актив можна було б обміняти в операціях мiж добре обізнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, які бажають здійснити таку операцію. Справедлива вартість активів, для яких існує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартістю. Якщо для об'єкта основних засобів, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об'єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об'єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення. Відповідно МСБО 38, критерієм признання нематеріального активу є: o ідентифікованість; o контроль (Товариство отримає дохід, а не треті особи); o чи принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат. Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання. Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років. Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва. Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються за первісною вартістю. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату. При трансформації фінансової звітності об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені до статті "Необоротні активи для продажі". Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як "призначений для продажу" та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу. Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним критеріям: o перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); o утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари); o принесуть в майбутньому економічні вигоди; o будуть використані для господарської діяльності протягом 1 року; o можуть бути оцінені; Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їх оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та мети фінансових активів і визначається на момент первісного визнання. Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі прибутку або збитку, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився. Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 1%, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі до визначеної дати; та 100% у випадку, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі. Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу. Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов'язання і можна зробити достовірну оцінку зобов'язання. І відповідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" створені непередбачені зобов'язання відображаються у розділі IІI пасиву балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" по статті "Поточні забезпечення". До них відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні зобов'язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди є незначною. Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в звіті про прибутки та збитки відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в Товаристві не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань. Дохід Товариства - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18). Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції. Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: o Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди. o Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією. o Сума доходів може бути достовірно визначена. o Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством. o Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені. При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат. Згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" облік знецінення активів буде базуватися на принципі обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх балансової вартісті над відшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на знецінення, Товариство проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об'єктів або генеруючих одиниць. Ознаки знецінення активів (зовнішні): o Значне зниження ринкової вартості активу; o Значні зміни в технологічному процесі; o Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів Товариства; o Чисті активи Товариства значно перевищують його ринкову капіталізацію внутрішню; o Реструктуризація чи припинення деяких видів діяльності; o Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу. o Моральний та фізичний знос, що впливає на актив. Ознак знецінення для тестування активів на знецінення протягом року на Товаристві не було. Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2014 рік на основі МСФЗ, використані в якості зрівняних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітний період 2015 року.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - у 2008 рокі виробництво зупинено. Основна послуга - здавання під найм мойно. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- у 2008 рокі виробництво зупинено. середньореалізаційні ціни - у 2008 рокі виробництво зупинено. сума виручки - у 2008 рокі виробництво зупинено. інформація про загальну суму експорту - у 2008 рокі виробництво зупинено. частка експорту в загальному обсязі продажів - у 2008 рокі виробництво зупинено. перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - Перспективність надання послуг залежіть від полипшення фінансвого стану країни та подалання фінансової кризи. залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін. Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичниі особи, які мають потрібність у послугах що надає Товариство. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - страхування. Хеджирування - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу.Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах світової кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потрібує сировіни, тому сировину не постачає та не має інформації щодо ії доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають таки сами послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовуває сировину та материали. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка - машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Група основних засобів Строк корисного використання Земля Не амортизується Будівлі та споруди від 10 до 30 років Машини та обладнання від 5 до 15 років Транспортні засоби від 5 до 10 років Інструменти, прилади та інші основні засоби від 4 до 8 років Незавершене будівництво Не амортизується Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 6290 тис.грн., ступiнь їх зносу - 38,11%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2015р. - 2397 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча политiка, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмежання, високi стаквки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв, складнiсть отримання банкiвських кредитiв. У зв'язку з цим продаж товару зменшився. Але основною проблемою для пiдприємства є пошук ринку збуту товарiв. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафні санкцїї :відсутні
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Полiтика фiнансування роботи ВАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець 2015 року укладених, але не виконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В наступному роцi Емiтент планує полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Справа № 916/1190/15-г дата відкриття провадження у справі - 20.05.2015 сторони: позивач ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" відповідач - ПАТ "ЧТК" зміст та розмір позовних вимог - Стягнення заборгованості у сумі 14493,09 0гр найменування суду, в якому розглядається справа - ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ поточний стан розгляду - рішення набрало законної сили
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.