ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПАТ "Чорноморська тютюнова компанiя" Фiнансова звiтнiсть За рik, що закiнчився 31 грудня 2013 року ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ЗМIСТ Стор. Заява керiвництва про вiдповiдальнiсть 3 Звiт про фiнансове положення 4 Звiт про сукупний дохiд 5 Звiт про змiни у власному капiталi 6 Звiт про рух грошових коштiв 7 Примiтки до фiнансової звiтностi: 1. Компанiя та її основна дiяльнiсть 8 2. Основнi положення облiкової полiтики 8 3. Iстотнi судження, оцiнки та припущення 15 4. Застосування нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiя 16 5. Виручка 18 6. Собiвартiсть 18 7. Загальнi та адмiнiстративнi витрати 18 8. Iншi доходи/(витрати), нетто 18 9. Оподаткування 19 10. Витрати на заробiтну плату 19 11. Основнi засоби 20 12. Iнвестицiйна нерухомiсть 20 13. Запаси 21 14. Торгова дебiторська заборгованiсть 21 15. Аванси виданi та iншi оборотнi активи 21 16. Грошовi кошти та їх еквiваленти 21 17. Статутний капитал 22 18. Довгостроковi позики 22 19. Торгова кредiторська заборгованiсть 23 20. Передплати одержанi та iншi короткостроковi зобов'язання 23 21. Контрактнi та умовнi зобов'язання 23 22. Пов'язанi сторони 24 23. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками 24 24. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 26 25. Подiї пiсля звiтного перiоду 26 ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РОКИ, ЩО ЗАКIНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 ТА 2012 РОКУ Керiвництво ПАТ "Чорноморська тютюнова компанiя" (надалi - Компанiя) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, а також результати її дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (надалi - МСФЗ). Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за: - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування; - застосування об'рунтованих оцiнок i суджень; - дотримання принципiв МСФЗ або розкриття усiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi; - пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, згiдно з припущенням, що Компанiя i далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами; - облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування або розкриття; - розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливi в найближчому майбутньому; - достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва. Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: - розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Компанiї; - ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Компанiї; - прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї; - виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань. Дана фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2013 року, що пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, затверджена вiд iменi керiвництва Компанiї 1 березня 2014 року. Вiд iменi керiвництва Компанiї: Iльницький В.В. Голова правлiння Квантрiшвiлi Т.Г. Головний бухгалтер

ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2013, 2012 та 2011 РОКУ (в тисячах гривень, якщо не вказано iнше) 31 грудня 2013 31 грудня 1 сiчня Прим. року 2012 року 2012 року АКТИВИ Необоротнi активи Основнi засоби 11 3 604 3 389 3 407 Iнвестицiйна нерухомiсть 976 1 279 1 350 4 580 4 668 4 757 Оборотнi активи Запаси 13 5 5 6 Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто 14 995 933 700 Передплата з податку на прибуток 3 2 Аванси виданi та iншi оборотнi активи 59 Грошовi кошти та їх еквiваленти 16 45 6 6 1 048 946 771 ВСЬОГО АКТИВИ 5 628 5 614 5 528 КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Капiтал Статутний капiтал 17 111 111 111 Нерозподiлений прибуток 2 485 2 567 2 567 2 596 2 678 2 678 Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити та позики 18 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818 2 818 Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити та позики Поточна частина довгострокових зобов'язань Торгова кредиторська заборгованiсть 19 186 89 Передплати одержанi та iншi короткостроковi зобов'язання 20 28 29 32 214 118 32 ВСЬОГО КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 5 628 5 614 5 528 Вiд iменi керiвництва Компанiї: Iльницький В.В. Квантрiшвiлi Т.Г. Голова правлiння Головний бухгалтер Примiтки на стор.8-26 є невiдмiною частиною данної фiнансової звiтностi

ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах гривень, якщо не вказано iнше) Прим. 2012 2013 Виручка 5 867 447 Собiвартiсть 6 (554) (266) Валовий прибуток 312 181 Загальнi та адмiнiстративнi витрати 7 (240) (225) Витрати на збут - - Iншi доходи /(витрати), нетто 8 (63) (37) Фiнансовi витрати - - Прибуток до оподаткування 10 (80) Витрати з податку на прибуток (10) (1) Прибуток за перiод 0 (82) Iнший сукупний дохiд/(збиток): Всього сукупний дохiд за перiод 0 (82) Вiд iменi керiвництва Компанiї: Iльницький В.В. Квантрiшвiлi Т.Г. Голова правлiння Головний бухгалтер Примiтки на стор.8-26 є невiдмiною частиною данної фiнансової звiтностi ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах гривень, якщо не вказано iнше) Нерозподiлений Статутний прибуток Всього капiтал капiтал На 31 грудня 2012 року 111 2 567 2 678 Прибуток за перiод - (82) (82) Iнший сукупний дохiд/(збиток) за перiод - - - На 31 грудня 2013 року 111 2 485 2 596 Вiд iменi керiвництва Компанiї: Iльницький В.В. Квантрiшвiлi Т.Г. Голова правлiння Головний бухгалтер Примiтки на стор.8-26 є невiдмiною частиною данної фiнансової звiтностi ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах гривень, якщо не вказано iнше) Прим. 2013 2012 Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Прибуток до оподаткування (80) 10 Коригування на: Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 11 61 89 Фiнансовi витрати Доходи/(витрати) вiд курсових рiзниць, нетто (19) 99 Змiни в оборотному капiталi: (Збiльшення) / Зменшення торгової дебiторської заборгованостi 14 (39) (233) (Збiльшення) / Зменшення авансiв виданих та iнших оборотних активiв 15 45 Збiльшення / (Зменшення) торгової кредиторської заборгованостi 19 97 89 Збiльшення / (зменшення) передплат отриманих та iнших короткострокових зобов'язань Грошовi кошти, отриманi вiд господарських операцiй 39 - Фiнансовi витрати сплаченнi Чистi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi 39 - Рух потокiв вiд iнвестицiйної дiяльностi Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв Чистi грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi - - Рух потокiв вiд фiнансової дiяльностi Надходження позик Повернення позик Надходження за фiнансовою орендою Погашення зобов'язань з фiнансової оренди Чистi грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi - - Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв 39 - Грошовi кошти та їх еквiваленти, на початок року 6 6 Грошовi кошти та їх еквiваленти, на кiнець року 45 6 39 Вiд iменi керiвництва Компанiї: Iльницький В.В. Квантрiшвiлi Т.Г. Голова правлiння Головний бухгалтер Примiтки на стор.8-26 є невiдмiною частиною данної фiнансової звiтностi

ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах гривень, якщо не вказано iнше) 1. КОМПАНIЯ ТА ЇЇ ОСНОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ Публiчне акцiонерне товариство "Чорноморська тютюнова компанiя" (далi _ Компанiя) зареєстровано реєстрацiйної служби Одеського мiського управлiння юстицiї у вiдповiдностi з законодавством України 10.10.2013 року, в наслiдок реорганiзацiї Одеської макаронної фабрики. Компанiя зареєстрована та розташована за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Строганова, 10 Основними видами дiяльностi Компанiї є надання в оренду власного нерухомого майна. Компанiя є платником податку на загальних пiдствах. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, Компанiя орендувала землi для здiйснення дiяльностi в м. Одеса( договiр оренди земельної дiлянки з Одеською мiською радою зареєстрований 03.03.2003 р.) Загальна площа орендованих земель склала 19590 кв.м. 2. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 2.1. Основа пiдготовки Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Компанiя веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), що дiють на територiї України. Принципи та процедури П(С)БО можуть вiдрiзнятися вiд загально прийнятих у МСФЗ. До 1 сiчня 2012 року Компанiя готувала фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (П(С)БО). З 2012 року компанiя пiдготувала початковий звiт про фiнансове становище вiдповiдно до МСФЗ за станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (" МСФЗ 1 "). Даний стандарт вимагає пiдготовки вступного звiту про фiнансове становище за станом на дату переходу на МСФЗ вiдповiдно до облiкової полiтики, яка вiдповiдає вимогам усiх МСФЗ, чинних на дату складання першого повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Перший повний комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, в тому числi звiт про фiнансове становище, вiдповiдному звiти про сукупний дохiд, про змiни капiталу та про рух грошових коштiв, а також порiвняльна iнформацiя за попереднiй рiк, буде пiдготовлений за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 ("дату переходу на МСФЗ"). Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за iсторичною вартiстю, за виключенням певних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення неперервностi дiяльностi, у вiдповiдностi з яким реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, що можуть бути необхiднi у випадку, якщо Компанiя не зможе дотримуватись принципу неперервностi дiяльностi. 2.2. Функцiональна валюта та валюта подання Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня ("грн."). Операцiї в валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї вважаються операцiями в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi переводяться за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї або оцiнки, якщо статтi пiдлягають переоцiнцi. Доходи або збитки вiд курсових рiзниць у результатi операцiй погашення або переоцiнки монетарних активiв чи зобов'язань на кiнець року, деномiнованих в iноземнiй валютi, визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Валютою подання даної фiнансової звiтностi є українська гривня ("грн."). 2.2. Функцiональна валюта та валюта подання (продовження) Фiнансовi результати та фiнансове положення Компанiї переведенi в валюту подання наступним чином: - Активи та зобов'язання по кожному представленому балансу перераховуються за курсом обмiну валют згiдно курсу Нацiонального банку України на звiтну дату; - Статтi капiталу переводяться у валюту подання використовуючи iсторичний курс; - Доходи та витрати по кожнiй статтi звiту про сукупний дохiд переводяться за середнiм курсом (якщо цей середнiй курс не є об'рунтованим приближенням сукупного ефекту курсiв, що дiяли на дати операцiй, то доходи та витрати переводяться за курсом на дати операцiй); та - Всi курсовi рiзницi, що виникають, визнаються в якостi окремого компонента капiталу в статтi "Резерв переведення у валюту подання". Iноземна валюта може бути вiльно конвертована в межах України за курсом обмiну, близькому до курсу обмiну, що встановлений Нацiональним Банком України. На даний момент українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 2.3. Основнi засоби Основнi засоби облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Iсторична вартiсть основних засобiв включає: (а) цiну покупки, включаючи невiдшкодованi iмпортнi мита i податки, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; (б) всi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активу на мiсце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у вiдповiдностi з намiрами менеджменту; (в) первiсна оцiнка витрат з демонтажу i вивозу основного засобу, i вiдновлення зайнятої територiї; цi зобов'язання оцiнюються Компанiєю або в рамках придбання активу, або як результат дiяльностi, протягом певного перiоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарiв, протягом цього перiоду. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати з модернiзацiї та замiни деталей активу, якi продовжують термiн його корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати дохiд. Вартiсть ремонтiв i технiчного обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають описаним вище критерiям капiталiзацiї, визнаються у звiтi про сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли. Амортизацiя здiйснюється шляхом списання вартостi, яка амортизується протягом строку корисного використання активу i розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання груп основних засобiв зазначенi нижче: Група основних засобiв Строк корисного використання Земля Не амортизується Будiвлi та споруди вiд 10 до 30 рокiв Машини та обладнання вiд 5 до 15 рокiв Транспортнi засоби вiд 5 до 10 рокiв Iнструменти, прилади та iншi основнi засоби вiд 4 до 8 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Амортизована вартiсть - вартiсть основного засобу або iнша вартiсть, що її замiняє, за вирахуванням залишкової вартостi. Залишкова вартiсть активу - оцiнена сума, яку компанiя отримає на дату продажу основного засобу, мiнус оцiночна вартiсть вибуття, якщо актив досяг вiку i стану, в якому може закiнчуватися термiн його корисного використання. Активи у фiнансовiй орендi амортизуються за меншим iз строкiв: строком корисного використання, розрахованого на тiй же основi, що й для власних основних засобiв, або строком рiвним перiоду даної оренди. Залишкова вартiсть активiв та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються в кiнцi кожного звiтного перiоду. Вплив всiх змiн, що виникають в результатi оцiнок, зроблених у попереднiх перiодах, облiковуються як змiни в облiкових оцiнках. Прибуток або збиток в результатi вибуття або лiквiдацiї основних засобiв визначається як рiзниця мiж надходженнями грошових коштiв вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається у складi звiту про сукупний дохiд. Капiтальне будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основного засобу, включаючи розподiл рiзних накладних витрат, якi стосуються будiвництва. Капiтальне будiвництво не пiдлягає амортизацiї. Цi активи амортизуються з моменту введення в експлуатацiю, на тiй же основi, що й iншi активи. 2.4. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи придбанi окремо, вiдображаються за вартiстю первiсного визнання. Пiсля первiсного визнання, нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Нематерiальнi активи ("Програмне забезпечення") амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку корисного використання, який становить вiд 2 до 10 рокiв. Строк корисного використання та метод амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються в кiнцi кожного звiтного перiоду. Вплив всiх змiн, що виникають в результатi оцiнок, зроблених у попереднiх перiодах, облiковуються як змiни в облiкових оцiнках. 2.5. Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв, щоб визначити чи iснують ознаки знецiнення. Якщо подiбнi ознаки iснують, очiкувана сума вiдшкодування активу оцiнюється, щоб визначити суму збиткiв вiд знецiнення. Для визначення збиткiв вiд знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, для якого можливо визначити окремий грошовий потiк (одиниця, яка генерує грошовi кошти). Сума вiдшкодування - бiльша з двох оцiнок: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на збут та цiннiсть використання активу. При оцiнцi вартостi використання активу, передбачуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їх поточної вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, що вiдносяться до даного активу. Якщо за оцiнками сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша вiд його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається негайно у звiтi про сукупний дохiд, за винятком випадкiв, коли актив облiковується за переоцiненою вартiстю. У цьому випадку збиток вiд знецiнення розглядається як зменшення переоцiненої вартостi. Якщо збиток вiд зниження вартостi згодом сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування, при цьому збiльшена балансова вартiсть не повинна перевищувати балансову вартiсть, яка могла б бути визначена в тому випадку, якщо б не був визнаний збиток вiд знецiнення для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) в попереднi роки. Сторнування збитку вiд знецiнення негайно визнається як дохiд, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У цьому випадку збиток вiд знецiнення розглядається як збiльшення переоцiненої вартiстю. 2.6. Запаси Запаси вiдображаються за найменшою з вартостей: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати на збут. Списання запасiв облiковується за методом середньозваженої собiвартостi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їх найменування. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їх найменування. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттi застосовувати такi методи оцiнки їх вибуття: Середньозваженої собiвартостi - при вiдпустцi виробничих запасiв у виробництво та при реалiзацiї готової продукцiї Iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-виготiвника; Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у вiдповiдний стан. Компанiя видiляє наступнi види товарно-матерiальних запасiв: - сировина i матерiали - iншi запаси. На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, втрати лiквiдностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається як збиток у звiтi про сукупний дохiд. 2.8. Фiнансовi iнструменти Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання враховуються у звiтi про фiнансовий стан Компанiї, коли Компанiя стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового iнструменту. Компанiя облiковує придбання або продаж фiнансових активiв або зобов'язань на дату здiйснення розрахункiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до наступних категорiй: (а) Фiнансовi активи Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку - фiнансовi активи, утримуванi для продажу, та фiнансовi активи, заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, та 1 сiчня 2012 року, у Компанiї не було фiнансових активiв в данiй категорiї. Iнвестицiї,утримуванi до погашення - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, по яких надходять фiксованi або платежi, що визначаються, строк погашення яких вiдомий i якi Компанiя має намiр i здатна утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, вiдображаються за амортизованою вартiстю. Позики та дебiторська заборгованiсть - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, з фiксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за вартiстю, яка амортизується iз використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням можливого резерву знецiнення. Вартiсть, яка амортизується, розраховується як сума, що залишається пiсля амортизацiї премiї або дисконту до справедливої ??вартостi при первiсному визнаннi по ефективнiй процентнiй ставцi. При розрахунку враховуються премiя або дисконт, що можливо мали мiсце при придбаннi, включаються витрати на здiйснення угоди, а також витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної вiдсоткової ставки. Дисконт або премiя, що виникли при первiсному визнаннi, зменшують або збiльшують вiдповiдний елемент доходiв, витрат або капiталу, залежно вiд факторiв, що слугували причиною їх виникнення. Фiнансовi активи, доступнi для продажу - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, якi визнанi доступними для продажу або не належать до будь-якої з трьох попереднiх категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням нереалiзованих прибуткiв або збиткiв безпосередньо в капiталi. При вибуттi такої iнвестицiї накопиченi прибуток або збитки, ранiше врахованi в капiталi, знаходять своє вiдображення у складi фiнансових результатiв. Фiнансовi активи, доступнi для продажу, не мають цiни котирування на активному ринку i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена керiвництвом, вiдображаються за iсторичною вартiстю за вирахуванням резерву знецiнення, якщо така може бути застосована. (б) Знецiнення фiнансових активiв Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, на кожну звiтну дату оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення. Збитки вiд знецiнення визнаються, коли iснують об'єктивнi свiдчення зменшення майбутнiх грошових потокiв, якi пiддаються надiйнiй оцiнцi, пов'язанiй з даним активом, як результат одної або декiлькох подiй, що виникли пiсля первiсного визнання фiнансового активу. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, сума знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка. Збитки вiд знецiнення безпосередньо зменшують балансову вартiсть усiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнiвних боргiв. Якщо торгова дебiторська заборгованiсть визнана безнадiйною, вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Подальше отримання вiдшкодування сум, ранiше списаної дебiторської заборгованостi, записується за кредитом рахунка резерву. Змiни в балансовiй вартостi нарахованого резерву вiдображаються у складi прибутку чи збиткiв. За винятком iнструментiв власного капiталу, наявних для продажу, якщо в наступному перiодi сума збиткiв вiд знецiнення зменшиться, i це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що виникла пiсля визнання знецiнення, збитки вiд знецiнення, якi визнанi ранiше, покриваються коригуванням вiдповiдних статей у звiтi про прибутки i збитки. В даному випадку, балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату покриття збиткiв не може перевищувати їх амортизовану вартiсть, яка була б вiдображена, якщо б збитки не були визнанi. У вiдношеннi цiнних паперiв на право власностi, що наявнi для продажу, будь-яке збiльшення справедливої ??вартостi пiсля визнання збиткiв вiд знецiнення вiдноситься безпосередньо на капiтал. (в) Фiнансовi зобов'язання Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку - фiнансовi зобов'язання, утримуванi з метою торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, та 1 сiчня 2012 року, у Компанiї не було фiнансових зобов'язань у данiй категорiї. Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю - iншi фiнансовi зобов'язання. При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних iз здiйсненням операцiї. У подальшому позики i кредиторська заборгованiсть вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. (г) Списання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Фiнансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фiнансового активу або частина групи однотипних фiнансових активiв) списується з балансу в таких випадках: - закiнчився термiн права отримання грошових надходжень вiд активу; - термiн права отримання грошових надходжень вiд активу не минув, однак Компанiя прийняла рiшення виплатити їх третiй особi без iстотної тимчасової затримки i в повному розмiрi за договором передачi, чи Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу або а) передала бiльшiсть ризикiв i вигод, пов'язаних з активом, або б) передала контроль над активом без передачi або збереження бiльшостi ризикiв i вигод, пов'язаних з активом. Фiнансовi зобов'язання списуються при їх погашеннi, скасуваннi або закiнченнi термiну права їх вимоги. Коли наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво вiдмiнними умовами, або iстотно змiнюються умови наявного зобов'язання, така замiна або змiна показуються як списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з вiдображенням рiзницi вiдповiдних балансових вартостей у звiтi про сукупний дохiд. 2.9. Знецiнення не фiнансових активiв На кожну звiтну дату визначається наявнiсть ознак знецiнення не фiнансових активiв. Якщо такi виявленi, а також при необхiдностi перевiрки можливого знецiнення активу за рiк, що завершився, керiвництво визначає суму очiкуваного вiдшкодування такого активу. Якщо вона менша вiд його балансової вартостi, то остання зменшується до рiвня вартостi вiдшкодування. Збиток вiд зменшення триваючих видiв дiяльностi знаходить своє вiдображення у фiнансових результатах у складi категорiй, вiдповiдних до функцiй знецiненого активу. 2.10. Грошовi кошти i короткостроковi депозити Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках i в касi i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi або менше. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв та короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням наведеним вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв. 2.11. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова кредиторська заборгованiсть визнається, коли контрагент виконує договiрнi зобов'язання i вимiрюється за амортизованою вартiстю, використовуючи ефективну ставку вiдсотка. 2.12. Кредити i позики Кредити i позики спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням супутнiх витрат. Надалi кредити i позики облiковуються за амортизованою вартiстю; всi рiзницi мiж сумами грошових надходжень (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумами погашень вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки в перiодi, в якому кредити i позики випущенi, використовуючи метод ефективної ставки вiдсотка. Кредити i позики класифiкуються як поточнi зобов'язання, якщо у Компанiї немає безумовного права вiдкласти погашення зобов'язань не менше нiж на один рiк пiсля дати складання балансу. 2.13. Визнання та оцiнка доходiв Доходи визнаються в тiй сумi, в якiй iмовiрне надходження економiчних вигод Компанiї, i в той же час сума таких вигод може бути надiйно визначена. Компанiя визнає дохiд одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена. Дохiд вiдображається в сумi справедливої ??вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Доходи визнаються в сумi грошових коштiв або їх еквiвалентiв, одержаних чи передбачених до отримання. Однак у разi вiдстрочення надходження грошових коштiв або їх еквiвалентiв, справедлива вартiсть винагороди може бути меншою вiд отриманої або очiкуваної до одержання номiнальної суми грошових коштiв. Коли договiр фактично являє собою фiнансову операцiю, то справедлива вартiсть винагороди визначається дисконтуванням усiх майбутнiх надходжень за допомогою ефективної ставки вiдсотку. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Компанiї. Виручка являє собою справедливу вартiсть проданих товарiв i послуг за вирахуванням ПДВ, а також з урахуванням знижок. (а) Виручка вiд реалiзацiї товарiв Виручка вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається, коли задовольняються всi перерахованi нижче умови: - Компанiя перевела на покупця значнi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням товарiв; - Компанiя бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари; - сума виручки може бути достовiрно оцiнена; - iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з угодою, надiйдуть в Компанiю; та - понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з угодою, можуть бути достовiрно оцiненi. (б) Виручка вiд реалiзацiї послуг Виручка вiд реалiзацiї послуг визнається, коли задовольняються всi перерахованi нижче умови: - сума виручки може бути достовiрно оцiнена; - виникнення вiдповiдного надходження економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, є ймовiрним; - є можливiсть надiйного вимiрювання стадiї завершеностi операцiї за станом на звiтну дату; та - є можливiсть надiйного вимiрювання витрат, понесених для здiйснення угоди i витрат, необхiдних для її завершення. 2.14. Визнання та оцiнка витрат Витрати визнаються Компанiєю, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди. 2.15. Витрати за кредитами та позиками Компанiя капiталiзує всi витрати за кредитами i позиками, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до придбання, будiвництва або створення квалiфiкованого активу, як частина вартостi цього активу. Коли Компанiя позичає грошовi кошти на загальнi цiлi i надалi використовує їх для отримання квалiфiкованого активу, сума витрат по кредитах i позиках визначається Компанiєю шляхом множення ставки капiталiзацiї на суму витрат на такий актив. Ставка капiталiзацiї являє собою середньозважену величину позикових коштiв в рамках запозичень Компанiї, що залишаються до погашення в ходi звiтного перiоду, вiдмiнних вiд коштiв, отриманих безпосередньо в цiлях отримання квалiфiкованого активу. Iншi витрати на позики, в основному, вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони виникли. 2.16. Податок на додану вартiсть (ПДВ) Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% (17%) - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Податкове зобов'язання платника ПДВ нараховується протягом звiтного перiоду i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Рiзниця мiж податковим зобов'язанням i податковим кредитом є сумою ПДВ, яка пiдлягає сплатi до бюджету або вiдшкодуванню. 2.17. Iнвестицiйна нерухомiсть Подальша оцiнка об'єкта iнвестицiйної власностi здiйснюється за iсторичною вартiстю - iнвестицiйна власнiсть оцiнюється за фактичною вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 2.18. Умовнi зобов'язання та активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Подiбнi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли ймовiрний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є несуттєвим. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi в тiй мiрi, в якiй ймовiрне отримання Компанiєю економiчних вигод. 2.19. Забезпечення Забезпечення визнаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї, коли у неї є поточнi юридичнi або такi що випливають з практики зобов'язання, що виникли в результатi минулих подiй, для погашення яких, ймовiрне, вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди i сума зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 2.20. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням вiдповiдними активами. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна. Активи, що утримуються за договорами фiнансової оренди визнаються як активи Компанiї за їх справедливою вартiстю на дату початку оренди, або за поточною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди. Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань, так щоб забезпечити постiйну ставку на залишок зобов'язань. Витрати з фiнансової оренди визнаються безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд i класифiкуються як фiнансовi витрати. Доходи i витрати з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд, за методом рiвномiрних нарахувань протягом термiну вiдповiдної оренди. 3. IСТОТНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на звiтнi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, i розкриття умовних зобов'язань, на кiнець звiтного перiоду. Незважаючи на це, в зв'язку з невизначенiстю щодо цих оцiнок, реальнi результати, врахованi в наступних перiодах можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Дана фiнансова звiтнiсть включає оцiнки керiвництва щодо вартостi активiв, зобов'язань, сум доходiв, видаткiв та визнання договiрних зобов'язань. Цi оцiнки, в основному, включають: (а) Знецiнення основних засобiв Вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" Компанiя переглядає балансову вартiсть необоротних матерiальних активiв (в основному основних засобiв) для визначення ознак знецiнення. Компанiя використовує модель стратегiчного планування для розрахунку дисконтованих грошових потокiв (використовуючи метод "вартостi використання" як визначено в МСФЗ 36) i таким чином оцiнює вартiсть вiдшкодування основних засобiв. Очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiдображають довгостроковi виробничi плани, складенi на основi попереднього досвiду i ринкових очiкувань. Застосування МСФЗ 36 вимагає 'рунтовних суджень керiвництва щодо оцiнок i припущень, щодо майбутнiх грошових потокiв i коефiцiєнта дисконтування. Враховуючи характер поточного глобального економiчного оточення, подiбнi оцiнки та припущення мають високий ступiнь невизначеностi. Тому, iншi подiбнi припущення можуть привести до результату, що може суттєво вiдрiзнятися. (б) Термiн корисного використання основних засобiв Компанiя визначає строки корисного використання, не рiдше нiж один раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового року та, якщо очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Данi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв i амортизацiйнi витрати протягом перiоду. (в) Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть Компанiя формує резерв пiд сумнiвну заборгованiсть, щоб покрити будь-якi потенцiйнi збитки, що виникають у разi неплатоспроможностi покупця. При оцiнцi вiдповiдностi резерву сумнiвних боргiв керiвництво враховує поточнi економiчнi умови в цiлому, термiни простроченої дебiторської заборгованостi, попереднiй досвiд при списаннi зобов'язань, платоспроможнiсть покупця i змiни в умовах оплати. Змiни в економiцi, галузi або фiнансовому становищi конкретного покупця можуть спричинити коригування суми резерву пiд сумнiвну заборгованiсть, вiдображеної у фiнансовiй звiтностi. 4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЙ Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї Облiкова полiтика Компанiї вiдповiдає полiтицi, яка застосовувалася у попередньому звiтному перiодi, за винятком таких нових Стандартiв i Iнтерпретацiй, а також поправок до них якi вступили в силу з 1 сiчня 2011 року: - Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", що вступила в силу 1 сiчня 2011 року. - Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", що вступила в силу 1 лютого 2010 року. - Iнтерпретацiя IFRIC 14 "Передплати щодо вимог про мiнiмальне фiнансування", що вступила в силу 1 сiчня 2011 року. Прийняття стандартiв або iнтерпретацiй описано нижче: Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" Рада з МСФЗ опублiкувала поправку до МСФЗ (IAS) 24, яка роз'яснює визначення пов'язаної сторони. Новi визначення придiляють особливу увагу симетричностi в частинi вiдносин пов'язаних сторiн. Поправка також роз'яснює обставини, в яких фiзична особа або старший управлiнський персонал впливають на вiдносини компанiї з пов'язаною стороною. Крiм того, поправка передбачає виключення з вимог по розкриттю iнформацiї для угод з державою або компанiями, що контролюються, спiльно контролюються тiєю ж державою, що i компанiя - упорядник звiтностi, або на якi ця держава має значний вплив. Застосування поправки не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї. Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" Рада з МСФЗ опублiкувала поправку, яка змiнює визначення фiнансового зобов'язання в МСФЗ (IAS) 32, таким чином, щоб дати можливiсть компанiям класифiкувати певнi випуски прав на акцiї, опцiони i варiанти в якостi iнструментiв капiталу. Ця поправка застосовується у разi, якщо такi права надаються на пропорцiйнiй основi всiм власникам одного i того ж класу непохiдних iнструментiв капiталу компанiї з метою придбання фiксованої кiлькостi власних iнструментiв капiталу компанiї за фiксовану суму в будь-якiй валютi. Поправка не мала впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї, оскiльки у Компанiї немає таких iнструментiв. Поправка до Iнтерпретацiї КТМФЗ (IFRIC) 14 "Передплати щодо вимог про мiнiмальне фiнансування" Поправка усуває небажанi наслiдки, коли вiдносно компанiї застосовуються вимоги про мiнiмальне фiнансування i компанiя робить передплату з метою виконання цих вимог. Поправка дозволяє компанiї визнавати передплату щодо вартостi майбутнiх послуг в якостi пенсiйного активу. Поправка не мала впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї, оскiльки у Компанiї немає таких передплат. 4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЙ (ПРОДОВЖЕННЯ) Стандарти i Iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не вступили в дiю Нижче наводяться стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї: Для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з або пiсля вказаної дати Стандарти i Iнтерпретацiї Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: подання iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу" 1 липня 2012 року Поправка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдшкодування активiв, що лежать в основi вiдстрочених податкiв" 1 сiчня 2012 року Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" 1 сiчня 2013 року МСФЗ (IAS) 27 "Окремi фiнансовi звiти" (в редакцiї 2011 р.) 1 сiчня 2013 року МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (в редакцiї 2011 р.) 1 сiчня 2013 року Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "Вдосконаленi вимоги щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання" 1 липня 2011 року МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" 1 сiчня 2013 року МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" 1 сiчня 2013 року МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" 1 сiчня 2013 року МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" 1 сiчня 2013 року МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 1 сiчня 2013 року Керiвництво Компанiї оцiнює на даний момент вплив застосування МСФЗ (IFRS 9) "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi", поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Представлення iнформацiї" i поправки до МСФЗ (IAS 12) "Податок на прибуток". Щодо iнших Стандартiв i Iнтерпретацiй керiвництво Компанiї припускає, що їх застосування не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї в майбутньому. 5. ВИРУЧКА За рiк, що закiнчивися 31 грудня 2013 року, виручка була представлена наступним чином: Виручка вiд реалiзацiї послуг вiд сдачi в оренду нерухомого майна 447 - 447 6. СОБIВАРТIСТЬ За роки, що закiнчивсяя 31 грудня 2013 року, собiвартiсть в розрiзi елементiв витрат була представлена наступним чином: 2012 2013 Сировина та матерiали 25 1 Заробiтна плата та пов'язаннi з нею витрати 62 48 Витрати на електроенергiю 370 120 Амортизацiя основних засобiв 86 86 Iншi 11 11 Змiна в залишках запасiв i незавершеного виробництва - - 554 266 7. ЗАГАЛЬНI ТА АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ За роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 року, загальнi та адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином: 2012 2013 Заробiтна плата та пов'язаннi з нею витрати 50 52 Консультационi послуги 7 20 Амортизацiя основних засобiв 2 1 Охоронi послуги 50 29 Технiчне обслуговування 17 1 Податки, мита та збори 114 113 Iншi 8. IНШI ДОХОДИ/(ВИТРАТИ), НЕТТО За роки, що закiнчилися 31 грудня 2012, iншi доходи/(витрати) були представленi наступним чином: 2012 2013 Iншi доходи: Доходи/(витрати) вiд курсових рiзниць, нетто - - - - Iншi витрати: Визнанi штрафи, пенi та неустойки 49 17 Нарахування резерву пiд сумнiвну заборгованiсть 14 19 Втрати та знецiнення запасiв - - Iншi (0) 1 63 37 63 37 10 ВИТРАТИ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ Витрати на заробiтну плату за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, були представленi наступним чином: 2012 2013 Витрати на оплату працi 82 74 Внески на соцiальнi заходи 30 27 Витрати на створення резерву майбутнiх виплат персоналу - - 112 101 2012 2013 Заробiтна плата виробничого персоналу та пов'язанi з нею витрати 62 49 Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та пов'язанi з нею витрати 50 52 112 101 Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 6 6 Витрати на заробiтну плату вищого керiвництва: За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року винагорода ключового управлiнського персоналу склала 4426 доларiв США (2012: 4246 доларiв США). 11. ОСНОВНI ЗАСОБИ Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, основнi засоби були представленi наступним чином: i i ш и е а я н и н б н о а т н т т i о е в т и и н р и н а с т i д а о б е т а ш ц м л у н н п о м з р и о в р и у и i е н з i о д с с д н в в а д п ш а н а р а в а i Р у с а л а з т л о з д Б б р с и н е у М о Т н с б I р Н п о Первiсна вартiсть: На 31 грудня 2012 року 5 160 59 - 34 - 5 253 Надходження Трансфер 413 413 Вибуття (17) (17) На 31 грудня 2013 року 5 573 42 - 34 - 5 649 Накопичена амортизацiя: На 31 грудня 2012 року 1 779 57 - 27 - 1 863 Нарахування амортизацiї 23 1 1 25 Вибуття 174 (17) 157 На 31 грудня 2013 року 1 976 41 - 28 - 2 045 Залишкова вартiсть: На 31 грудня 2012 року 3 381 2 - 7 - 3 390 На 31 грудня 2013 року 3 597 1 - 6 - 3 604 Послiдовно аналiзуючи зазначенi згiдно МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" ознаки можливої наявностi знецiнення, необхiдно зазначити наступне: активи Компанiї нормально експлуатуються, знаходяться в доброму станi, обладнання своєчасно обслуговується. Таким чином, немає пiдстав вважати, що вартiсть комплексу активiв знизилась бiльше, нiж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатацiї. 12. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року iнвестицiйна нерухомiсть бул представленi наступним чином: Первiсна вартiсть: На 31 грудня 2012 року 2 342 Надходження 0 Трансфер (413) Вибуття 0 На 31 грудня 2013 року 1 929 Накопичена амортизацiя: На 31 грудня 2012 року 1 063 Нарахування амортизацiї 64 Вибуття 174 На 31 грудня 2013 року 953 Залишкова вартiсть: На 31 грудня 2012 року 1 279 На 31 грудня 2013 року 976 13 ЗАПАСИ Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, запаси були представленi наступним чином: 31 грудня 2012 31 грудня 2013 року року Сировина й матерiали 5 5 5 5 14 ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, торгова дебiторська заборгованiсть була представлена наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Торгова дебiторська заборгованiсть 947 1 013 Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть (14) (19) 933 994 Класифiкацiя торгової дебiторської заборгованостi за термiном виникнення станом на 31 грудня 2013 та 2012 року була представлена наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року До 3 мiсяцiв 800 798 Вiд 3 до 6 мiсяцiв - - Вiд 6 до 12 мiсяцiв - - Бiльше 1 року 146 196 947 994 15. АВАНСИ ВИДАНI ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 , аванси виданi та iншi оборотнi активи були представленi наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Аванси виданi - - Iншi оборотнi активи - - - - 16. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012, грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Грошовi кошти на банкiвських рахунках 6 45 6 45 На звiтнi дати поточнi рахунки ПАТ "Чорноморська тютюнова компанiя" заарештовано у звязку з рiшенням Господарського суду Одеської областi вiд "18" листопада 2013 р.Справа № 916/2798/13 за позовом ПАТ "Енергопостачальна компанiя "Одесаобленерго" 17 СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал станом на 31 грудня 2013 року був представлений наступним чином: Розмiр статутного % Учасник капiталу "НЬЮКАСЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД" 95 94,8% Iншi 5 5,2% 100 100,0% Компанiя зареєстрована за адресою: United Kingdom, WIJ8DJ,London, Berkely street, 1 Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 року, будь-яких змiн в складi учасникiв або структурi капiталу не вiдбулося. 18 ДОВГОСТРОКОВI КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, довгостроковi кредити та позики були представленi наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Довгостроковi кредити та позики (2 818) (2 818) Поточна частина довгострокових кредитiв та позик - - (2 818) (2 818) Станом на 31 грудня 2013 року, кредити та позики якi залишилися до погашення Компанiєю фiнансовим установам та iншим сторонам були представленi наступним чином: Дата Вiдсоткова Сума забор- Поточна частина Кредитор Вид позики Валюта СП погашення ставка гованостi заборгованостi "Одеськi договiр українська 01.01.2014 0,0% 2 818 (2 818) дрiжджi" строкової гривня 2 818 (2 818) Позика отримана вiд СП "Одеськi дрiжджi", не має забезпечення станом на звiтнi дати. 19 ТОРГОВА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012, торгова кредиторська заборгованiсть була представлена наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Торгова кредиторська заборгованiсть (89) (186) (89) (186) 20. ПЕРЕДПЛАТИ ОДЕРЖАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 , передплати одержанi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Податки та збори (17) (15) Iншi короткостроковi зобов'язання (12) (13) (29) (28) 21. КОНТРАКТНI ТА УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (а) Економiчна ситуацiя Операцiйна дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть пiдприємств в Українi, можуть пiдлягати змiнам за невеликi промiжки часу. Як результат цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Компанiї можуть пiдлягати ризику в разi будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищi. (б) Оподаткування Внаслiдок нестабiльного економiчного середовища в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги суб'єктам пiдприємницької дiяльностi. У зв'язку з цим, мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Положення рiзних законодавчих та нормативно-правових актiв не завжди чiтко сформульованi i їх iнтерпретацiя залежить вiд думки посадових осiб податкових органiв та Мiнiстерства фiнансiв. Нерiдкi випадки розбiжностi у думках мiж мiсцевими, регiональними та республiканськими податковими органами. У вiдповiдних нормативно-правових актах, законах, постановах iснує режим штрафiв та пенi за заявленi чи виявленi порушення. Штрафнi санкцiї включають конфiскацiю спiрної суми (за порушення законодавства), а також штрафи. Цi факти створюють податковi ризики, значно перевищуючi ризики в країнах з бiльш розвинутими податковими системами. (в) Пенсiйнi та iншi зобов'язання, пов'язанi з виплатою заробiтної плати спiвробiтникам Спiвробiтники Компанiї отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. Компанiя зобов'язана вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов'язанням Компанiї по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року Компанiя не мала зобов'язань за додатковими пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками. (г) Юридичнi питання У ходi своєї звичайної господарської дiяльностi Компанiя бере участь у судових розглядах та до неї висуваються рiзнi претензiї. Станом на звiтнi дати Компанiя виступала стороною в судовому процесi по справi Публiчного акцiонерного товариства "Енергопостачальна компанiя "Одесаобленерго", яке звернулось до господарського суду Одеської областi з позовною заявою до ПАТ "Чорноморська тютюнова компанiя" про стягнення 98993,86 грн. Господарський суд Одеської областi РIШЕННЯМ вiд "18" листопада 2013 р.Справа № 916/2798/13 за позовом Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Одесаобленерго"; до вiдповiдача Публiчне акцiонерне товариство "Чорноморська тютюнова компанiя" позов ПАТ "Одесаобленерго" задовiльнив. (д) Зобов'язання за договорами операцiйної оренди землi Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року, Компанiя мала наступнi зобов'язання згiдно угод з операцiйної оренди землi: 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року До 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв (113) (113) (113) (113) Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року загальна площа орендованих земель склала 1, 959 га. 22. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ Для цiлей даної фiнансової звiтностi, сторона вважається пов'язаною, якщо одна компанiя здатна контролювати iншу або має значний вплив на неї при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень, що визначено МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При визначеннi, чи є компанiя пов'язаною стороною з Компанiєю, основна увага придiляється сутностi вiдносин, а не їх юридичнiй формi. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, що неприпустимi для непов'язаних сторiн. Операцiї мiж пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на умовах, якi значно вiдрiзняються вiд умов здiйснення операцiй мiж непов'язаними сторонами. 31 грудня 2012 31 грудня 2013 року року Кредити та позики отриманi: Компанiї пiд загальним контролем (2 818) (2 818) Термiни та умови операцiй з пов'язаними сторонами Залишки заборгованостi на кiнець року не захищенi забезпеченням, на них не нараховуються вiдсотки та їх погашення вiдбувається в грошовiй формi. Гарантiй пов'язанiй сторонi надано не було. 23. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Компанiї, яке здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво Компанiї також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Основнi ризики, властивi дiяльностi Компанiї, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi та ринковий ризик. Керiвництво Компанiї розглядає i затверджує принципи управлiння кожним iз зазначених ризикiв. а) Управлiння капiталом Основна мета управлiння капiталом Компанiї полягає у пiдтримцi можливостi продовження її дiяльностi i розширення бiзнесу, а також максимiзацiї прибутковостi власного капiталу через пiдтримку оптимального балансу власного та позикового капiталу. Капiтал Компанiї складається з власного капiталу, який належить засновнику, що включає в себе статутний капiтал та нерозподiлений прибуток, та позиковий капiтал. Компанiя здiйснює контроль за капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi. Протягом 2013 року не було змiн у пiдходi Компанiї до управлiння капiталом. 23. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ) а) Управлiння капiталом (продовження) 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Довгостроковi кредити та позики 2 818 2 818 Чиста заборгованiсть 2 818 2 818 Всього капiтал 2 678 2 592 Капiтал та чиста заборгованiсть 5 496 5 410 Коефiцiєнт фiнансового важеля 51% 52% б) Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами буде коливатися внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, iнший цiновий ризик. Ризик процентної ставки Ризик змiни процентної ставки виникає внаслiдок можливостi того, що змiни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Валютний ризик Валютний ризик виникає внаслiдок можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Компанiя не була схильна до валютного ризику станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, оскiльки не мала жодних монетарних активiв або зобов'язань деномiнованих в iноземнiй валютi. в) Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Договiрнi термiни погашення по фiнансовим активам та зобов'язанням станом на 1 сiчня 2012 року представленi наступним чином: До 3 Вiд 3 до 12 Вiд 1 до 5 Разом мiсяцiв мiсяцiв рокiв Фiнансовi активи: Торгова дебiторська заборгованiсть 933 - - 933 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 - - 6 Разом 939 - - 939 Фiнансовi зобов'язання: Довгостроковi кредити та позики - - 2 818 2 818 Торгова кредиторська заборгованiсть 89 - - 89 Iнша кредиторська заборгованiсть 29 - - 29 Разом 118 - 2 818 2 936 Нетто позицiя 821 - (2 818) (1 997) в) Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, за якими у Компанiї може з'явитися значний кредитний ризик, представленi, в основному, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, а також грошовими коштами та їх еквiвалентами. Грошовi кошти розмiщуються в фiнансових установах, якi на перiод розмiщення вважаються достатньо надiйними. Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за схильнiстю до кредитного ризику. В наступнiй таблицi представлено максимальний розмiр кредитного ризику за компонентами балансу. Максимальний розмiр ризику представлено у загальнiй сумi, не враховуючи вплив зниження ризику внаслiдок використання генеральних угод про взаємозалiк та угод про надання забезпечення. 31 грудня 31 грудня 2013 2012 року року Торгова дебiторська заборгованiсть 933 994 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 45 Загальний розмiр кредитного ризику 939 1 039 Компанiя створює забезпечення на суму дебiторської заборгованостi, термiн сплати якої настав, наступним чином: Кiлькiсть днiв прострочення % нарахування До 30 днiв 2% 31-90 днiв 5% 91-180 днiв 50% 181-365 днiв 75% бiльш нiж 365 днiв 100% Рух резерву пiд сумнiвну заборгованiсть протягом звiтного перiоду було представлено наступним чином: 2013 2012 Сальдо на 1 сiчня 14 - Нарахування резерву 5 14 Сальдо на 31 грудня 19 14 24. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Справедлива вартiсть - це сума грошових коштiв, на яку фiнансовий iнструмент може бути обмiняний в ходi поточних операцiй (вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї) мiж зацiкавленими сторонами i яка найкращим чином може бути пiдтверджена ринковим котируванням. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що вiдображаються за амортизацiйною вартiстю, оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, очiкуваних до одержання згiдно з чинними контрактами, за поточною ринковою вiдсотковою ставкою, доступною для Компанiї, для подiбних фiнансових iнструментiв з аналогiчним термiном погашення. Керiвництво вважає, що балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. 25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ Суттєвих подiй пiсля звiтного перiоду не має.