ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 09.10.2013
Кворум зборів** 94.8031
Опис Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв Товариства. 4. Затвердження рiшення про переведення випуску iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю). 5. Прийняття рiшення щодо укладання договорiв iз професiйними учасниками на ринку цiнних паперiв та визначення осiб, уповноважених на пiдписання договорiв iз професiйними учасниками на ринку цiнних паперiв. 6. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства, в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 7. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", у тому числi змiна мiсцезнаходження. 8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства, в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Про продовження термiну повноважень членiв органiв управлiння Товариства. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питаннях порядку денного, згiдно запропонованих проектiв рiшень, прийняттi рiшення "ЗА". По питаннях порядку денного, що передбачають кумулятивне голосування, обрана необхiдня кiльсть членiв органу Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.