ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Озгюр Кенан
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер СП "Дріджівий завод" м.Бакеу (Руминія)
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, 3 роки
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер Стаж керівної работи: 12 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каплан Алі
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник охорони СП "Дріджівий завод" м.Бакеу (Руминія)
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, 3 роки
9) опис аявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах - голова правління СП "Одесскі Дріджи" м.Одеса, вул.Мельницька,31. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління Стаж керівної работи: 10 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тумашова Ірина Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 780440, 01.10.1997, Малиновським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Середня
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Аппаратчица ВАТ "ОМФ"
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, 3 роки
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник охорони Стаж керівної работи:12 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Точенюк Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** комірник ВАТ "ЧТК"
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, 3 роки
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, працює комірником та отримує зарплату згідно штатного розкладу . Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший комірник Стаж керівної работи: 7 року Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Член правління - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Квантрішвілі Тамара Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 554385, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер АТЗТ "Канвіт"
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, до відкликання або переобрання
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. В якості Члена правління винагороди,у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться за суміцниством , як головний бухгалтер та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Розмір виплаченої винагороди за 2013р.(заробiтна плата) - 17,2 тис.грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня Інші посади у інших Товариствах: головний бухгалтер СП "Одесскі Дріджи" м.Одеса, вул.Мельницька,31. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер Стаж керівної работи: 10 років На посаду головного бухгалтера призначена 01.03.2005р., термін повноважень - до звільнення. Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ільницький Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спеціаліст (координатор продаж), ТОВ "ПЕТРУС"
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, до відкликання або переобрання
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова правління в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. голова правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, організовувати ведення протоколів загальних зборів акціонерів, формувати адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством. Розмір виплаченої винагороди за 2013р.- 18,2 тис.грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня У інших Товариствах обіймає наступну посаду - директор ПІІ ООО "Новапласт" м.Одеса вул. Строганова 10. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор Стаж керівної работи: 7 років Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чумаченко Анжеліка Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1970
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завідуюча сектором кредитної експертизи відділу кредитування фізичних осіб ПАТ "Приват Банк"
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, 3 роки
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Завідуюча сектором кредитної експертизи відділу кредитування фізичних осіб Стаж керівної работи: 3 року Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постолатий Лариса Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1970
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Бабушкіна грядка" технолог
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2013, 3 роки
9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правління. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правління, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якості Члена Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технолог Стаж керівної работи: 3 роки Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової радиОзгюр Кенанд/н, д/н, д/н40.000901494000
Голова наглядової радиКаплан Алiд/н, д/н, д/н40.000901494000
Член наглядової радиТумашова Iрина Iванiвнад/н, д/н, д/н590.01329759000
Голова ревiзiйної комiсiїТоченюк Iрина Анатолiївнад/н, д/н, д/н430.0096910443000
Член ревiзiйної комiсiїЧумаченко Анжелiка Василiвнад/н, д/н, д/н420.0094656642000
Член ревiзiйної комiсiїПостолатий Лариса Федорiвнад/н, д/н, д/н630.014198563000
Усього 215 0.04845518 215 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.