ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Висновок незалежного аудитора Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" Адресати: власники цінних паперів, правління емітента 1. Вступний параграф Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010, пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044, тел. (0661) 370872, еле-ктронна адреса tau@te.net.ua, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів ауди-торської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) на підставі договору від 17.12. 2013 р. № 14001 виконала аудиторську перевірку фінансових звітів Публіч-ного акціонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 00382361, 65033, Одеська область, м. Одеса, вул. Строганова, б. 10, тел. (0482)357664; електронна пошта chtk@emitent.net.ua, дата реєстрації публіч-ним акціонерним товариством - 10.10.2013 р.; основні види діяльності: виробниц-тво тютюнових виробів, здавання в оренду власного нерухомого майна, чисель-ність акціонерів - 1 юридична особа і 1268 фізичних осіб, працівники-акціонери від сутні, відокремлених підрозділів немає, що складаються з Балансу (Звіту про фі-нансовий стан) на 31.12. 2013 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукуп-ний дохід) за 2013 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. та Звіту про власний капітал за 2013 р. а також пояснювальних Приміток до цієї звітності з метою визначення повноти, достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства. Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгал-терський облік та фінансову звітність" та Міжнародного стандарту бухгалтерсько-го обліку 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки"), як су-купність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в по-точному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визна-чена наказом по товариству №1 від 01.01.2012 р. та протягом 2012-2013 рр. зали-шалась незмінною. 2. Фінансово-облікова та інша інформація, що її було ви-користано при перевірці 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достові-рне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживан-ня; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до фінансо-вої звітності товариства; - підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи з допущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винят-ком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, мо-жливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кре-дити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної систе-ми внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товарист-ва; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відпо-відно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотри-мання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-торських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір проце-дур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою за-стосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором до-сліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовір-ним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовір-ну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності вико-ристаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персона-лом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Аудиторська думка щодо повного комплекту фінансо-вих звітів На нашу думку, попередня фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах до-стовірно відображає фінансове становище товариства станом на 31 грудня 2013 р., а також її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. Товариство приймає участь в судових розглядах в рамках своєї звичайної діяльності. Попри недоцільність прогнозування або визначення остаточного ре-зультату всіх незакінчених або майбутніх судових розглядів вбачається, що оста-точні судові рішення зроблять вплив на результати діяльності,фінансовий стан та достовірність фінансової звітності. Загальний висновок щодо звітності - умовно-позитивний. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, як-що після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів в звітному та попередньому ро-ках (відповідно - 2596 тис. грн. та 2567 тис. грн.) суттєво більше статутного капі-талу (111 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що пі-длягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних па-перів Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів досто-вірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність товариства є скла-довою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної ко-місії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрова-ного в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Дода-тку 38. Вона також надається до органів державної статистики та державному ре-єстратору. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих не-відповідностей не ідентифіковано 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про ак-ціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розмі-щення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і бі-льше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансо-вої звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є йо-го предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними остан-ньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядо-вою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчи-нення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом не встановлено наявності будь-яких значних правочинів в звіт-ному році. 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління - це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпора-тивне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засо-би виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. На-явність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіта-лу, товариства заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Проект нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрі-шнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товарист-ва" надають можливість сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам За-кону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту; повного та об'єктивного відображення інформації про стан корпоративно-го управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річ-ного звіту акціонерного товариства, яка складається ним згідно з вимогами "По-ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юсти-ції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фі-нансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що сто-сується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання ау-дитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ри-зикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітнос-ті. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не іденти-фіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шах-райства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальніс-тю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, телефакс 0487-373764. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 20.12. 2013 р. № 1403. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 20.12.2013 р. - 24.02. 2014 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г. (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 24.02. 2014 р. М.П. Змістовна частина аудиторського звіту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Акціонерним товариством здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагаль-неному грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облі-кових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки по історичній вартості за винятком оцінки основних засобів по справедливій вартості, яка була при-йнята в якості фактичної вартості на дату переходу на МСФЗ. Товариство здійснювало бухгалтерській облік за МСФЗ. Аудитором відповідно до приписів Міжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання - залишки на по-чаток періоду" підтверджено достовірність початкових залишків по рахунках звітності за 2013 р. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до тисяч гривень. Показники в річних звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методи-чних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвер-джених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192 У аудитора є підстави стверджувати, що поточний бухгалтерський облік та фі-нансова звітність товариства з певними обмеженнями були повними, відповідали припи-сам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чин-ним Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) з їх принципом обліку за іс-торичною вартістю, встановленій товариством обліковій політиці. 2. Аудит нематеріальних активів На рахунках балансу станом на 31.12.2013 р. нематеріальні активи відсутні. 3. Аудит основних засобів За даними фінансової звітності станом на 31.12.2013 р. в балансі відображено ос-новні засоби та інші необоротні матеріальні активи, дані щодо яких наведені в таблиці (грн.): Рахунок Сальдо по Дт на 01.01.2013 р. (пер-вісна вартість тис. грн.) Сальдо по Дт на 31.12.2013 р. (перві-сна вартість тис. грн.) Номер Назва 10 Основні засоби 7595 7578 100 Інвестиційна нерухомість 2342 1929 103 Будинки та споруди 5160 5573 104 Машини та обладнання 59 42 106 Інструменти, прилади та інвентар 23 23 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 8 8 117 Інші необоротні матеріальні активи 3 3 Сума накопиченої амортизації основних засобів станом 31.12.2013 р. склала 2998 тис. грн., залишкова вартість 3604 тис. грн. Накопичена амортизація дорівнює 39% первісної вартості основних засобів. Знос основних засобів нараховувався із застосуванням прямолінійного методу, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості про-тягом строку корисного використання об'єкта. У звітному періоді інвентаризація основних засобів та інших необоротних мате-ріальних активів проводилась за станом на "31" грудня 2013 р. згідно з наказом голови правління "Про проведення інвентаризації" № 6 від "26" грудня 2013 р. Розбiжностей мiж даними iнвентаризацii та обліковими даними не встановлено. Незавершених капі-тальних інвестицій немає. Частину основних засобів надано в оренду. Вартісне визна-чення межі, що встановлена товариством між основними засобами та малоцінними пре-дметами 2500 грн. Вбачається, що в цілому дані фінансової звітності товариства відповідають да-ним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та пер-винним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовір-ність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам МСФЗ 16, МСФЗ 36 та МСФЗ 40. 4. Аудит довгострокових біологічних активів За даними фінансової звітності станом на 31.12. 2013 р. в товариства не малось довгострокових біологічних активів. 5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій За даними фінансової звітності станом на 31.12. 2013 р. в товариства не малось довгострокових фінансових інвестицій. 6. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп має вигляд: Група Номер рахунка (субрахунка) На кінець ро-ку, тис. грн. 1) Виробничі запаси: 20 5 - сировина та матеріали; 201 4 - малоцінні та швидкозношувані предмети. 22 1 РАЗОМ 5 Визнання первісної оцінки та оцінка запасів в звітному році здійснювалося від-повідно до МСФЗ 2 "Запаси". Надходження запасів провадилось за їх первісною вартіс-тю в розрізі класифікаційних груп. Зокрема, первісна вартість придбаних за плату запа-сів складалась з ціни постачальника, витрат на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи та інших витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням до стану придатності для використання. Відпуск запасів у виробництво провадився методом ідентифікаційної собівартості. 7. Аудит дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість оцінено в балансі реально, простроченої немає, резе-рву сумнівних боргів немає. Вся дебіторська заборгованість дорівнювала17,8% загально-го обсягу обігових активів. Найбільшу питому частку в ній становила дебіторська забор-гованість за продукцію, товари, роботи, послуги. Склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість": Стаття дебіторської заборгованості На кінець року, тис. грн. Розрахунки з бюджетом 3 Інша поточна дебіторська заборгованість 3 Усього 6 8. Аудит грошових коштів Мається відповідність наявних грошових коштів товариства сумам відображе-ними в складі оборотних активів у фінансовій звітності. Загальний прикінцевий зали-шок грошових коштів в гривневому еквіваленті (45 тис. грн.) підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, даними в формі звітності 3 та актами узгодження з банком. 9. Аудит витрат майбутніх періодів Витрат майбутніх періодів не малось 10. Аудит зобов'язань Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки про повне розкриття інформації про забезпечення та зобов'язання, тобто теперішню заборгова-ність товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуван-ням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди. Сума зобов'язань, що увійшли до складу статті "Інші довгострокові зобов'язання балансу" склала 2818 тис. грн. Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашені протягом операційного ци-клу або мають бути погашеними протягом 2014 р. Найбільшу питому вагу з них стано-вить заборгованість за товари, роботи, послуги Вид зобов'язання На кінець року, тис. грн. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 189 Розрахунки з бюджетом 15 Розрахунки за заробітною платою 12 Розрахунки зі страхування 2 Всього: 218 11. Аудит власного капіталу Складовими власного капіталу станом на 31.12. 2013 р є (тис. грн.): Зареєстрований (пайовий) капітал - 111 Капітал у дооцінках - 5882 Непокритий збиток - 3398 Здійснений аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 4.57-4.59 Концеп-туальної основи фінансової звітності, виданої Радою МСБО 01.09. 2010 р., достовірно та справедливо. Станом на 31.12. 2013 р. заявлений статутний капітал сплачено повністю. Акцій на пред'явника, привілейованих акцій та облігацій товариством не випускалось 12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає підстави для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товарис-тва Відображення доходів в бухгалтерському обліку здійснено відповідно до припи-сів МСФЗ 18 "Доход". Аудитом підтверджується, що дані стосовно доходу, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових ре-єстрах. Тому достовірними є значення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 447 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінан-совій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробіт-ної плати та внесків до фондів соціального страхування. Найбільшу питому вагу мають матеріальні затрати. 13. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники лік-відності та платоспроможності обчислено станом на 31.12.2013 р., а показники рентабе-льності - за 2013 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2013 р. (за 2013 р.) Оптима-льне зна-чення 1.Коефіцієнти ліквідності: .1.1. Поточної ліквідності або покриття ІІ розділ активу балансу + рядок 1200 К1.1= ---------------------------------------- ІІІ розділ пасиву балансу + рядок 1720 1.2..Термінової або швидкої ліквідності ( Підсумок ІІ розділу активу - рядки 1100-1103 + ряд. 1200 К1.2= ------------------ Ш розділ пасиву балансу + рядок 1720 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти (рядок 1165 балансу) К1.3= ------------------------------------------ Ш розділ пасиву балансу + рядок 1720 4,8 4,8 0,21 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву балансу К2= --------------------------------------- І розділ пасиву балансу 1,17 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- всього за активами балансу 0,46 0.25-0,5 4. Рентабельність операційних витрат {чистий прибуток чи збиток (рядок 2290 чи 2295 ф. 2 )} К4= ------------------------------------х 100% (рядок 2550 форми 2) -0,22 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток чи збиток (рядок 2290 чи 2295 ф. 2 )} К5= ---------------------------------------х 100% (рядок 2000 форми № 2) -0,18 6. Рентабельність активів чистий прибуток чи збиток ( рядок 2290 чи 2295 ф. 2 )} ----------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (стовпець. 3) + ряд. 1300 (стовпець 4)) / 2) -0,01 більше 0 З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був задовільним. Дані фінансової звітності реально відображають фактич-ний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цін-них паперів. Маються підстави для висловлення думки про можливість безупин-ного функціонування ПАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ", як суб'єкта господарювання. Директор фірми Трансаудит", Бейгельзімер М.Г незалежний аудитор ( сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.) 24.02.2014 р.
д/н
д/н
д/н