ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3389 3604 0 0 3389 3604
будівлі та споруди 3380 3597 0 0 3380 3597
машини та обладнання 2 1 0 0 2 1
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 7 6 0 0 7 6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3389 3604 0 0 3389 3604
Опис Основнi засоби облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Iсторична вартiсть основних засобiв включає: (а) цiну покупки, включаючи невiдшкодованi iмпортнi мита i податки, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; (б) всi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активу на мiсце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у вiдповiдностi з намiрами менеджменту; (в) первiсна оцiнка витрат з демонтажу i вивозу основного засобу, i вiдновлення зайнятої територiї; цi зобов'язання оцiнюються Компанiєю або в рамках придбання активу, або як результат дiяльностi, протягом певного перiоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарiв, протягом цього перiоду. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати з модернiзацiї та замiни деталей активу, якi продовжують термiн його корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати дохiд. Вартiсть ремонтiв i технiчного обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають описаним вище критерiям капiталiзацiї, визнаються у звiтi про сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли. Амортизацiя здiйснюється шляхом списання вартостi, яка амортизується протягом строку корисного використання активу i розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання груп основних засобiв зазначенi нижче: Група основних засобiв Строк корисного використання Земля Не амортизується Будiвлi та споруди вiд 10 до 30 рокiв Машини та обладнання вiд 5 до 15 рокiв Транспортнi засоби вiд 5 до 10 рокiв Iнструменти, прилади та iншi основнi засоби вiд 4 до 8 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Амортизована вартiсть - вартiсть основного засобу або iнша вартiсть, що її замiняє, за вирахуванням залишкової вартостi. Залишкова вартiсть активу - оцiнена сума, яку компанiя отримає на дату продажу основного засобу, мiнус оцiночна вартiсть вибуття, якщо актив досяг вiку i стану, в якому може закiнчуватися термiн його корисного використання. Активи у фiнансовiй орендi амортизуються за меншим iз строкiв: строком корисного використання, розрахованого на тiй же основi, що й для власних основних засобiв, або строком рiвним перiоду даної оренди. Залишкова вартiсть активiв та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються в кiнцi кожного звiтного перiоду. Вплив всiх змiн, що виникають в результатi оцiнок, зроблених у попереднiх перiодах, облiковуються як змiни в облiкових оцiнках. Прибуток або збиток в результатi вибуття або лiквiдацiї основних засобiв визначається як рiзниця мiж надходженнями грошових коштiв вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається у складi звiту про сукупний дохiд. Капiтальне будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основного засобу, включаючи розподiл рiзних накладних витрат, якi стосуються будiвництва. Капiтальне будiвництво не пiдлягає амортизацiї. Цi активи амортизуються з моменту введення в експлуатацiю, на тiй же основi, що й iншi активи. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5649 тис.грн., ступiнь їх зносу - 36.20%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2013р. - 2045 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2595 2677
Статутний капітал (тис.грн.) 111 111
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 111 111
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2595.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(111.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.