ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iльницький Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2014

(дата)



Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанія"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00382361
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65033, вул.Строганова буд.10
5. Міжміський код, телефон та факс (048) 777-12-93, (048) 777-12-93
6. Електронна поштова адреса chtk@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

80, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.chtk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)