ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Озгюр Кенан
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер СП "Дрiджiвий завод" м.Бакеу (Руминiя)
6.1.8. Опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складу Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В якостi Члена Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Iншi посади у iнших Товариствах не обiймає. перелiк попереднiх посад: бухгалтер, голова правлiння Стаж керiвної работи: 11 рокiв Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


6.1.1. Посада Голова спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каплан Алi
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник охорони СП "Дрiджiвий завод" м.Бакеу (Руминiя)
6.1.8. Опис аявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревiзiйну комiсiю: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правлiння. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правлiння, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якостi Голови Ревiзiйної комiсiї винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, у штатному розкладi Товариства не значиться. Iншi посади у iнших Товариствах - голова правлiння СП "Одесскi Дрiджи" м.Одеса, вул.Мельницька,331. перелiк попереднiх посад: начальник охорони, заступник директора, голова правлiння Стаж керiвної работи: 9 рокiв Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


6.1.1. Посада Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тумашова Iрина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 780440, 01.10.1997, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Аппаратчица ВАТ "ОМФ"
6.1.8. Опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Член Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства. В якостi Члена Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. Iншi посади у iнших Товариствах не обiймає. перелiк попереднiх посад: аппаратчиця, начальник охорони Стаж керiвної работи:11 рокiв Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Точенюк Iрина Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1966
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** комiрник ВАТ "ЧТК"
6.1.8. Опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревiзiйну комiсiю: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi правлiння. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi правлiння, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних звiтiв та балансiв. В якостi Голови Ревiзiйної комiсiї винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує, працює комiрником та отримує зарплату згiдно штатного розкладу . Iншi посади у iнших Товариствах не обiймає. перелiк попереднiх посад: комiрник, старший комiрник Стаж керiвної работи: 6 року Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Квантрiшвiлi Тамара Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 554385, 12.12.2000, Малиновським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одес. обл.
6.1.4. Рік народження** 1966
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер АТЗТ "Канвiт"
6.1.8. Опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. В якостi Члена правлiння винагороди,у тому числi у натуральнiй формi, не отримує. У штатному розкладi Товариства значиться за сумiцниством , як головний бухгалтер та отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Розмiр виплаченої винагороди за 2012р.(заробiтна плата) - 16,68 тис.грн. У тому числi у натуральнiй формi - вiдсутня Iншi посади у iнших Товариствах: головний бухгалтер СП "Одесскi Дрiджи" м.Одеса, вул.Мельницька,331. перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер Стаж керiвної работи: 9 рока Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


6.1.1. Посада Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iльницький Василь Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** Середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст (координатор продаж), ТОВ "ПЕТРУС"
6.1.8. Опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова правлiння в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалiзацiї прав, повноважень та функцiй, передбачених цiлями та предметом дiяльностi Товариства. голова правлiння без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства i виконувати рiшення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство в вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами, вести переговори, пiдписувати колективний договiр, укладати вiд iменi Товариства, в тому числi щодо отримання кредиту та застави майна, органiзовувати ведення протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, формувати адмiнiстрацiю товариства, здiйснювати прийом та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, видавати накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства, здiйснювати iншi дiї по оперативному управлiнню Товариством. Розмiр виплаченої винагороди за 2012р.- 17,29 тис.грн. У тому числi у натуральнiй формi - вiдсутня У iнших Товариствах обiймає наступну посаду - директор ПII ООО "Новапласт" м.Одеса вул. Строганова 10. перелiк попереднiх посад: коордiнатор продаж, директор Стаж керiвної работи: 6 рока Згоду на розголошення паспортних даних физична особа не надала.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член спостережної радиОзгюр Кенанд/н, д/н, д/н25.11.200240.000901494000
Голова спостережної радиКаплан Алiд/н, д/н, д/н25.11.200240.000901494000
Член спостережної радиТумашова Iрина Iванiвнад/н, д/н, д/н25.11.2002590.01329759000
Член спостережної радиКарастан Михайло Георгiєвичд/н, д/н, д/н12.07.1996630.0141984963000
Голова ревiзiйної комiсiїТоченюк Iрина Анатолiївнад/н, д/н, д/н12.07.1996430.0096910443000
Усього 173 0.03898952 173 0 0 0