ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 0 осiб, середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 6 осiб, чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 6 осiб, фонду оплати працi - 82 тис.грн. У звiтному роцi вiдбулося зменьшення розмiру фонду оплати працi на 20 тис.грн. що складає 32.26% зменьшення вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.