ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

м. Одеса 29 березня 2013 року Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2012 року ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" Місцезнаходження юридичної особи 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса 2/1 Телефон (факс) юридичної особи (0482)734-01-39, 0675572567 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 р. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА: Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" Код за ЄДРПОУ 00382361 Місцезнаходження 65033, Одеська область, м. Одеса, вул. Строганова, б. 10 Дата державної реєстрації Дата проведення державної реєстрації 09.04.1999 р. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: - договір на проведення аудиту № 26-А/2013 від 21 березня 2013 року; - дата початку проведення аудиту - 21 березня 2013 року; - дата закінчення проведення аудиту - 29 березня 2013 року . Перелік перевіреної фінансової інформації: З метою вирішення встановлених завдань, аудиторами проведено аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" (Далі - ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ", Товариство), що додається, яка включає : " Баланс станом на 31.12.2012 року; " Звіт про фінансові результати за 2012 рік; " Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік; " Звіт про власний капітал за 2012 рік; " Примітки за 2012 рік; " Стислий виклад суттєвих облікових політик. Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2012 р. до 31.12.2012 р. суцільним методом (каса, розрахунковий рахунок) та вибірково (інші рахунки) з використанням методів документальної перевірки, співставлення й оцінки, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, включає оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання звітів у цілому згідно з МСА 500 "Аудиторські докази". Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність стосовно складання та достовірності подання наданої до перевірки звітності та документації, відповідно до Статуту ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" та чинного законодавства України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, а саме: - Голова правління - Ільницький В.В. - Головний бухгалтер - Квантрішвілі Т.Г. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовй звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Опис аудиторської перевірки: Аудиторами проведена перевірка у відповідності з вимогами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Рішення ДКЦПФР №1360 від 29.09.2012 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Податкового кодексу України, та інших законодавчих та нормативних актів. Концептуальною основою для проведення аудиторської перевірки є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Висновок (звіт) сформований у відповідності: - з Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2012 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)"та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1358/20096; - з вимогами Міжнародних стандартів аудиту №700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність", № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". В зв'язку з сутністю перевірки, та притаманних аудиту обмежень, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА №200 п.21, МСА № 240, п.17), прийнятих АПУ в якості національних, аудитор відповідальності не несе. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні до виявлених у ході здійснення аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог стандарту МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту". Ця попередня фінансова звітність була підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS 1 "Перше застосування МСФЗ") (далі - "МСФЗ"), в якості попередньої (перехідної) та такої, що не містить порівняльний період (далі - попередня фінансова звітність). На виконання вимог дiючого законодавства, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства", Рiшення ДКЦПФР "Про затвердження порядку розкриття iнформацiї про дiяльнiсть публiчних акцiонерних товариств на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть Товариства складена та подана з урахуванням поступового переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рік, трансформована iз складеної згiдно П(с)БО, у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, що подається у порядку та за форматом у відповідності до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2012 рік та на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності і складена Товариством вперше в якості попередньої до першого повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Дата переходу Товариства на МСФЗ визначена - 01.01.2012 року. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Відповідно до вимог чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств), вартість чистих активів акціонерного товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартості чистих активів складається за даними бухгалтерської звітності відповідно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартість чистих активів ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2012 року становить 2678 тис.грн.; Статутний капітал - 110,9 тис. грн. тобто, вартість чистих активів товариства є більшою за розмір Статутного капіталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". На нашу думку ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" дотримується вимог чинного законодавства України. Всиловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю У звязку з тим, що аудиторська перевірка ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" передує даті підготовки річного звіту Товариства, аудитори не мали можливості встановити наявність будь-яких невідповідностей між фінансовою звітністю та річним звітом ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". Висловлення думки щодо розкриття інформації про виконання значних правочинів та дії, які відбуваючись протягом звітного року могли вплинути на фінансово-господарський стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" У перевіряємому періоді зміни у складі засновників, яким належать більш ніж 10% статутного капіталу товариства не відбувались. Позику (кредит) на суму, що перевищує 25% активів товариство у перевіряємому періоді не отримувало. Рішення товариством про утворення, припинення його філій, представництв не приймалось. Порушення справи про банкрутство товариства, внесення ухвали про його санацію в 2012 році не було. Вищим органом товариства рішень про зменшення розміру статутного капіталу, припинення, банкрутство у звітному періоді не приймалось. ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" у 2012 році не приймалось рішень про вчинення значних правочинів. На нашу думку, перевірена інформація про дії, які відбувались протягом звітного року, не вплинули на фінансово-господарський стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ". Висловлення думки щодо стану корпоративного управління ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ", у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" У 2012 році загальні збори акціонерів ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" не проводились, діяльність не було приведено у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", що є порушенням вимог чинного законодавства. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" відсутня спеціальна посада або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" створена ревізійна комісія, яка складається з трьох осіб та має повноваження відповідно до внутрішніх документів Товариства. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" створена наглядова рада, яка складається з трьох осіб. Наглядова рада Товариства має повноваження відповідно до внутрішніх документів Товариства. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" відсутній власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" відсутня посада внутрішнього аудитора або служба внутрішнього аудиту Товариства. На нашу думку, ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" необхідно підвищити рівень корпоративного управління для забезпечення ефективної діяльності товариства, належної уваги до інтересів акціонерів та рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Відповідно до МСА 240 та МСА 315 аудитор повинен ідентифікувати й оцінити ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації. Аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Нами застосоване професiйне судження пiд час визнання обсягу тестування журнальних записiв, обгрунтованiсть облiкових оцiнок, використання рiзних методiв вибiрки, збiльшення їх обсягiв, проведено аналiз вiдiбраних рахункiв балансу, виконанi аналiтичнi процедури на рiвнi бiльшої деталiзацiї. звернуто увагу на справжнiсть документiв та облiкових записiв. Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо запобiгання та виявлення шахрайства. В результатi проведених аудиторських процедур отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що попередня фiнансова звiтнiсть за 2012 рік у цiлому не мiстиь суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми звертаємо увагу на те, що існує можливість того, що попередня фінансова звітність може вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ. Більш того, звертаємо увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Товариства, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ: На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", перевірена фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" станом на 31.12.2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки. Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" Т.В. Кравченко Показники фінансового стану ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" N з/п Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства Формула розрахунку оптимальне значення критичне значення Фактично за 2012 рік Висновки 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти) / поточні зобов'язання ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240) --------- ф. 1 ряд. 620 0,25- 0,35 менше 0,25 0,05 Характеризує готовність підприємства негайно погасити короткострокову заборгованість. Не відповідає нормативу. 2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) К2 = (оборотні активи) : поточні зобов'язання ф. 1 ряд. 260 --------- ф. 1 ряд. 620 2 1 8 Характеризує достатність оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань. Відповідає нормативу. 3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) К3 = Власний капітал :Вартість майна (підсумок активу балансу) ф. 1 ряд. 380 ---------- ф. 1 ряд. 280 більше 0,5 0,5 0,5 Характеризує питому вагу власного капіталу в загальній вартості коштів інвестованих в його діяльність. Оптимальне значення показника. 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) К4 =(забезпечення наступних витрат і цільове фінансування + довгострокові збов'язання + поточні зобов'язання + доходи майбутніх періодів) : Власний капітал ф. 1 (ряд. 430+ ряд.480 + ряд.620 +ряд.630) --------- ф. 1 ряд. 380 0,5 1 1 Характеризує залежність підриємства від залучених засобів. Критичне значення показника. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" Аудитор констатує, що фінансовий стан за період, що перевірявся, задовільний, підприємство є платосроможним та ліквідним. Безперервне існування ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ" свідчить про стабільність його діяльності та можливість безупинного функціонування як суб'єкта господарювання.