ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Чорноморська табачна компанiя" возникла внаслiдку рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Одеська макаронна фабрика". Причиной цього стало те, що Одеська макаронна фабрика функцiонувала на ринку України з 1929р. Фабрика мала морально застарiле обладнання (встановлено в 1971 р), яке не дозволяло виробляти високоякiснi та конкурентноздiбнi макароннi вироби. Убиткова дiяльнiсть данного пiдприємства внаслiдок нерентабельностi виробництва призвела к створенню великої заборгованостi перед державним та мiським бюджетами, перед колективом фабрики та по заробiтної платнi. Росли також фiнансовi заборгованостi пiдприємства перед його постачальниками. У такiй ситуацiї органiзацiя тютюнового виробництва ТОВ "Iнтер - Табак" на вiльних виробничих площах створила реальнi можливостi лiквiдування заборгованостi усiх видiв та востановлення виробничої iнфраструктури. Важливих подiй, а саме злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiл у звiтному роцi не вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджено наказом Голови правлiння "Про облiкову полiтику пiдприємства". Обрана облiкова полiтика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, перiодичностi, єдиного грошового вимiрника, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат.До основних засобiв вiдносять матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльш одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), первiсна вартiсть яких бiльша за 2500,00 грн.. Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюються прямолiнiйним методом. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - термiну використання подiбних нематерiальних активiв; Передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання( не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї) та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюються лiнiйним методом; Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 2500,00 грн вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiю за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв здiйснюються залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв Застосовується перiодична система оцiнки запасiв. При складаннi балансу здiйснювалася оцiнка запасiв та вiдображалась у бухгалтерському облiку i звiтностi з первiсною вартiстю. Суми доходiв вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом МФ України вiд 29.11.99 р. №290. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України вiд 31.12.99 р. №318: Витрати майбутнiх перiодiв списуються на витрати вiдповiдно до спецiальних розрахункiв. Аналiтичний облiк довгострокових зобов'язань за облiгацiями ведеться за їх видами та термiнами погашення. У Товариства не має фiнансових iнвестицiй, тому облiк фiнансових iнвестицiй не ведеться, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться
Текст аудиторського висновку м. Одеса 29 березня 2013 року Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2012 року ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" Мiсцезнаходження юридичної особи 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса 2/1 Телефон (факс) юридичної особи (0482)734-01-39, 0675572567 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України № 212/4 вiд 25.03.2010 р. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА: Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" Код за ЄДРПОУ 00382361 Мiсцезнаходження 65033, Одеська область, м. Одеса, вул. Строганова, б. 10 Дата державної реєстрацiї Дата проведення державної реєстрацiї 09.04.1999 р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: - договiр на проведення аудиту № 26-А/2013 вiд 21 березня 2013 року; - дата початку проведення аудиту - 21 березня 2013 року; - дата закiнчення проведення аудиту - 29 березня 2013 року . Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї: З метою вирiшення встановлених завдань, аудиторами проведено аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" (Далi - ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ", Товариство), що додається, яка включає : " Баланс станом на 31.12.2012 року; " Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк; " Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк; " Звiт про власний капiтал за 2012 рiк; " Примiтки за 2012 рiк; " Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик. Аудиторська перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2012 р. до 31.12.2012 р. суцiльним методом (каса, розрахунковий рахунок) та вибiрково (iншi рахунки) з використанням методiв документальної перевiрки, спiвставлення й оцiнки, тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, включає оцiнювання застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання надання звiтiв у цiлому згiдно з МСА 500 "Аудиторськi докази". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть стосовно складання та достовiрностi подання наданої до перевiрки звiтностi та документацiї, вiдповiдно до Статуту ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" та чинного законодавства України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, а саме: - Голова правлiння - Iльницький В.В. - Головний бухгалтер - Квантрiшвiлi Т.Г. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Опис аудиторської перевiрки: Аудиторами проведена перевiрка у вiдповiдностi з вимогами Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2012 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. №122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Податкового кодексу України, та iнших законодавчих та нормативних актiв. Концептуальною основою для проведення аудиторської перевiрки є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Висновок (звiт) сформований у вiдповiдностi: - з Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2012 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)"та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2012 року за № 1358/20096; - з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту №700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". В зв'язку з сутнiстю перевiрки, та притаманних аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть та можливiсть того, що окремi, навiть суттєвi вiдхилення (помилки, вiдмiнностi, тощо) можуть бути не виявленi в ходi перевiрки, за що у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА №200 п.21, МСА № 240, п.17), прийнятих АПУ в якостi нацiональних, аудитор вiдповiдальностi не несе. Розмiр суттєвостi помилки з замовником не обговорювався, тому розмiр суттєвостi визначався у вiдношеннi до виявлених у ходi здiйснення аудиту вiдхилень згiдно професiйного судження аудитора та вiдповiдно вимог стандарту МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту". Ця попередня фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у рамках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS 1 "Перше застосування МСФЗ") (далi - "МСФЗ"), в якостi попередньої (перехiдної) та такої, що не мiстить порiвняльний перiод (далi - попередня фiнансова звiтнiсть). На виконання вимог дiючого законодавства, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства", Рiшення ДКЦПФР "Про затвердження порядку розкриття iнформацiї про дiяльнiсть публiчних акцiонерних товариств на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть Товариства складена та подана з урахуванням поступового переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, трансформована iз складеної згiдно П(с)БО, у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, що подається у порядку та за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних органiв виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2012 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i складена Товариством вперше в якостi попередньої до першого повного пакету фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Дата переходу Товариства на МСФЗ визначена - 01.01.2012 року. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств), вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартостi чистих активiв складається за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартiсть чистих активiв ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2012 року становить 2678 тис.грн.; Статутний капiтал - 110,9 тис. грн. тобто, вартiсть чистих активiв товариства є бiльшою за розмiр Статутного капiталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ". На нашу думку ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" дотримується вимог чинного законодавства України. Всиловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю У звязку з тим, що аудиторська перевiрка ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" передує датi пiдготовки рiчного звiту Товариства, аудитори не мали можливостi встановити наявнiсть будь-яких невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та рiчним звiтом ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ". Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв та дiї, якi вiдбуваючись протягом звiтного року могли вплинути на фiнансово-господарський стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" У перевiряємому перiодi змiни у складi засновникiв, яким належать бiльш нiж 10% статутного капiталу товариства не вiдбувались. Позику (кредит) на суму, що перевищує 25% активiв товариство у перевiряємому перiодi не отримувало. Рiшення товариством про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймалось. Порушення справи про банкрутство товариства, внесення ухвали про його санацiю в 2012 роцi не було. Вищим органом товариства рiшень про зменшення розмiру статутного капiталу, припинення, банкрутство у звiтному перiодi не приймалось. ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" у 2012 роцi не приймалось рiшень про вчинення значних правочинiв. На нашу думку, перевiрена iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року, не вплинули на фiнансово-господарський стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ". Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ", у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" У 2012 роцi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" не проводились, дiяльнiсть не було приведено у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства", що є порушенням вимог чинного законодавства. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" вiдсутня спецiальна посада або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" створена ревiзiйна комiсiя, яка складається з трьох осiб та має повноваження вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" створена наглядова рада, яка складається з трьох осiб. Наглядова рада Товариства має повноваження вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" вiдсутнiй власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння. У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" вiдсутня посада внутрiшнього аудитора або служба внутрiшнього аудиту Товариства. На нашу думку, ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" необхiдно пiдвищити рiвень корпоративного управлiння для забезпечення ефективної дiяльностi товариства, належної уваги до iнтересiв акцiонерiв та рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин. Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Вiдповiдно до МСА 240 та МСА 315 аудитор повинен iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї. Аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Нами застосоване професiйне судження пiд час визнання обсягу тестування журнальних записiв, обгрунтованiсть облiкових оцiнок, використання рiзних методiв вибiрки, збiльшення їх обсягiв, проведено аналiз вiдiбраних рахункiв балансу, виконанi аналiтичнi процедури на рiвнi бiльшої деталiзацiї. звернуто увагу на справжнiсть документiв та облiкових записiв. Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо запобiгання та виявлення шахрайства. В результатi проведених аудиторських процедур отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що попередня фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк у цiлому не мiстиь суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми звертаємо увагу на те, що iснує можливiсть того, що попередня фiнансова звiтнiсть може вимагати коригувань перед складанням остаточного варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Бiльш того, звертаємо увагу на те, що згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ: На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", перевiрена фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки. Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" Т.В. Кравченко Показники фiнансового стану ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" N з/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Формула розрахунку оптимальне значення критичне значення Фактично за 2012 рiк Висновки 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти) / поточнi зобов'язання ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240) --------- ф. 1 ряд. 620 0,25- 0,35 менше 0,25 0,05 Характеризує готовнiсть пiдприємства негайно погасити короткострокову заборгованiсть. Не вiдповiдає нормативу. 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = (оборотнi активи) : поточнi зобов'язання ф. 1 ряд. 260 --------- ф. 1 ряд. 620 2 1 8 Характеризує достатнiсть оборотних коштiв для погашення поточних зобов'язань. Вiдповiдає нормативу. 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3 = Власний капiтал :Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) ф. 1 ряд. 380 ---------- ф. 1 ряд. 280 бiльше 0,5 0,5 0,5 Характеризує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi коштiв iнвестованих в його дiяльнiсть. Оптимальне значення показника. 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 =(забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + довгостроковi збов'язання + поточнi зобов'язання + доходи майбутнiх перiодiв) : Власний капiтал ф. 1 (ряд. 430+ ряд.480 + ряд.620 +ряд.630) --------- ф. 1 ряд. 380 0,5 1 1 Характеризує залежнiсть пiдриємства вiд залучених засобiв. Критичне значення показника. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" Аудитор констатує, що фiнансовий стан за перiод, що перевiрявся, задовiльний, пiдприємство є платосроможним та лiквiдним. Безперервне iснування ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" свiдчить про стабiльнiсть його дiяльностi та можливiсть безупинного функцiонування як суб'єкта господарювання.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент - у 2008 рокi виробництво зупинено. Основна послуга - здавання пiд найм мойно. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи. Залежнiсть вiд сезонних змiн - Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв - основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичниi особи, якi мають потрiбнiсть у послугах що надає Товариство. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. - Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - страхування. Хеджирування - використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах свiтової кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потрiбує сировiни, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають таки сами послуги. Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає. Перспективнi плани розвитку емiтента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває сировину та материали.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка - машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5252 тис.грн., ступiнь їх зносу - 35,47%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2012р. - 1863 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча политiка, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмежання, високi стаквки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв, складнiсть отримання банкiвських кредитiв. У зв'язку з цим продаж товару зменшився. Але основною проблемою для пiдприємства є пошук ринку збуту товарiв. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцїї : - ГНИ Малиновського р-на - 13,081.88 грн. за несвоєчасну сплату НДС у 2010 р. - ВАТ "Одесаобленерго" - 35,089.22 грн. за несвоєчасну сплату
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Полiтика фiнансування роботи ВАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець 2012 року укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступному роцi Емiтент планує полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.