ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 210.3000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 4634.4004756.900
Первісна вартість 031 7381.1007595.700
Знос 032 2746.7002838.800
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 4844.7004756.900
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 4.7005.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 629.300700.300
первісна вартість 161 629.300700.300
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.6001.600
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 88.50068.100
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 2.2005.900
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.2000.000
Усього за розділом ІІ 260 725.500780.900
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 110.900110.900
Додатково вкладений капітал 320 5882.4005882.400
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3255.800-3315.600
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 2737.5002677.700
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 2817.9002817.900
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.0009.500
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 3.60016.100
зі страхування 570 0.0002.80000
з оплати праці 580 7.2000012.90000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 4.000000.90000
Усього за розділом IV 620 14.8000042.20000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 5570.200005537.80000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 6


ПІБ керівника Iльницький Василь Васильович
ПІБ головного бухгалтера Квантрiшвiлi Тамара Григорiвна
Примітки: