ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Iльницький Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
27.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорноморська Тютюнова Компанiя"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00382361
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Одеська область
     Район дIн
     Поштовий індекс 65033
     Населений пункт м.Одеса
     Вулиця, будинок вул.Строганова буд.10
     Міжміський код, телефон та факс (048) 777-12-93, (048) 777-12-93
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
    Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень Цiннi папери України 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.chtk.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)