ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Чорноморська табачна компанiя" возникла внаслiдку рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Одеська макаронна фабрика".
Причиной цього стало те, що Одеська макаронна фабрика функцiонувала на ринку України з 1929р. Фабрика мала морально застарiле обладнання (встановлено в 1971 р), яке не дозволяло виробляти високоякiснi та конкурентноздiбнi макароннi вироби. Убиткова дiяльнiсть данного пiдприємства внаслiдок нерентабельностi виробництва призвела к створенню великої заборгованостi перед державним та мiським бюджетами, перед колективом фабрики та по заробiтної платнi. Росли також фiнансовi заборгованостi пiдприємства перед його постачальниками.
У такiй ситуацiї органiзацiя тютюнового виробництва ТОВ "Iнтер - Табак" на вiльних виробничих площах створила реальнi можливостi лiквiдування заборгованостi усiх видiв та востановлення виробничої iнфраструктури.
Важливих подiй, а саме злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiл у звiтному роцi не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджено наказом Голови правлiння "Про облiкову полiтику пiдприємства". Обрана облiкова полiтика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, перiодичностi, єдиного грошового вимiрника, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат.До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), первiсна вартiсть яких бiльша за 1000,00 грн. . Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюються прямолiнiйним методом. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - термiну використання подiбних нематерiальних активiв; Передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання( не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї) та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюються лiнiйним методом; Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 1000,00 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiю за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується. Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв здiйснюються залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв Застосовується перiодична система оцiнки запасiв. При складаннi балансу здiйснювалася оцiнка запасiв та вiдображалась у бухгалтерському облiку i звiтностi з первiсною вартiстю. Суми доходiв вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом МФ України вiд 29.11.99 р. №290. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України вiд 31.12.99 р. №318: Витрати майбутнiх перiодiв списуються на витрати вiдповiдно до спецiальних розрахункiв. Аналiтичний облiк довгострокових зобов'язань за облiгацiями ведеться за їх видами та термiнами погашення.
У Товариства не має фiнансових iнвестицiй, тому облiк фiнансових iнвестицiй не ведеться, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться
Текст аудиторського висновку ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" Мiсцезнаходження юридичної особи 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса 2I1
Телефон (факс) юридичної особи (0482)734-01-39, 0675572567
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України № 212I4 вiд 25.03.2010 р.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
Код за ЄДРПОУ 00382361
Мiсцезнаходження 65033, Одеська область, м. Одеса, вул. Строганова, б. 10
Дата державної реєстрацiї Дата проведення державної реєстрацiї 09.04.1999 р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
- договiр на проведення аудиту № 58-АI2011 вiд 23 грудня 2011 року;
- дата початку проведення аудиту - 23 грудня 2011 року;
- дата закiнчення проведення аудиту - 16 лютого 2012 року .
Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
З метою вирiшення встановлених завдань, аудиторами проведено аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" (Далi - ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ", Товариство), що додається, яка включає :
" Баланс станом на 31.12.2011 року;
" Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк;
" Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик;
Аудиторська перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2011 р. до 31.12.2011 р. суцiльним методом (каса, розрахунковий рахунок) та вибiрково (iншi рахунки) з використанням методiв документальної перевiрки, спiвставлення й оцiнки, тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, включає оцiнювання застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання надання звiтiв у цiлому згiдно з МСА 500 "Аудиторськi докази".
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть стосовно складання та достовiрностi подання наданої до перевiрки звiтностi та документацiї, вiдповiдно до Статуту ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" та чинного законодавства України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, а саме:
- Голова правлiння - Iльницький В.В.
- Головний бухгалтер - Квантрiшвiлi Т.Г.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Обсяг аудиторської перевiрки:
Аудиторами проведена перевiрка у вiдповiдностi з вимогами Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. №122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Податкового кодексу України, та iнших законодавчих та нормативних актiв. Концептуальною основою для проведення аудиторської перевiрки є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Висновок сформований у вiдповiдностi:
- з Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)"та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за № 1358I20096;
- з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту №700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
В зв'язку з сутнiстю перевiрки, та притаманних аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть та можливiсть того, що окремi, навiть суттєвi вiдхилення (помилки, вiдмiнностi, тощо) можуть бути не виявленi в ходi перевiрки, за що у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА №200 п.21, МСА № 240, п.17), прийнятих АПУ в якостi нацiональних, аудитор вiдповiдальностi не несе.
Розмiр суттєвостi помилки з замовником не обговорювався, тому розмiр суттєвостi визначався у вiдношеннi до виявлених у ходi здiйснення аудиту вiдхилень згiдно професiйного судження аудитора та вiдповiдно вимог стандарту МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту".
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
вiдповiдно до встановлених нормативiв
Аудиторами перевiрено та проаналiзовано надану товариством фiнансову iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв аудиту.
На пiдставi отриманих при перевiрцi даних, констатуємо:
- з метою забезпечення єдиних принципiв i процедур щодо вiдображення поточних господарських операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi, Наказом Голови правлiння затверджено облiкову полiтику ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ";
- бухгалтерський облiк у товариствi ведеться за журнально-ордерною системою та автоматизованою формою рахiвництва;
- спiвставленням даних первиних документiв iз записами на рахунках синтетичного та аналiтичного облiку, Головною книгою, оборотними вiдомостями i даними фiнансової звiтностi розбiжностей не виявлено.
Необоротнi активи товариства станом на 31.12.2011 року становлять 4756,9 тис. грн. та складаються з:
- Основних засобiв, якi знайшли вiдображення у ряд. 030 балансу "Основнi засоби" по залишковiй вартостi у сумi 4756,9 тис.грн.
Облiк основних засобiв ведеться товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 "Основнi засоби" пооб'єктно за їх первiсною вартiстю за Д-том субрахункiв балансового рахунку 10 "Основнi засоби". Сукупна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року складає 7595,7 тис.грн.
Товариством як спосiб нарахування амортизацiї основних засобiв до 01.04.2011 року було обрано норми i способи амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим методом, а з 01.04.2011 року, вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, було обрано прямолiнiйний метод.
Знос основних засобiв нараховано у сумi 2838,8 тис.грн. i обчислено за К-том балансового рахунку 13 "Знос (амортизацiя) необоротних активiв". Метод нарахування зносу основних засобiв вiдповiдає вимогам П (С)БО №7 "Основнi засоби".
Вибiркова перевiрка операцiй з руху основних засобiв в цiлому пiдтверджує правильнiсть вiдображення цих операцiй у бухгалтерському i податковому облiку.
В результатi вибiркового спiвставлення даних синтетичного та аналiтичного облiку, показникiв бухгалтерських регiстрiв та фiнансової звiтностi суттєвих вiдхилень не виявлено.
Вибiр методики облiку операцiй з основними засобами в основному вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй.
Станом на 31.12.2011 року оборотнi активи товариства облiковуються у сумi 780,9 тис.грн. та складаються з:
- Виробничих запасiв, якi обiковуються у ряд. 100 балансу товариства станом на 31.12.2011 року у сумi 5,0 тис. грн.
Надходження запасiв облiковувалось за їх первiсною вартiстю в розрiзi класифiкацiйних груп. Первiсна власнiсть придбаних за плату запасiв складалась з цiни постачальника, витрат на заготiвлю, вантажно-розвантажувальних робiт та iнших витрат, пов'язаних з придбанням та доведенням до стану придатностi для використання. При вiдпуску запасiв у виробництво застосовувався метод середньозваженої собiвартостi. Запасiв, переданих на комiсiю чи у заставу, не малось. Уцiнка, дооцiнка чи переоцiнка у звiтному перiодi не робились.
Визнання первiсної оцiнки запасiв, а також розкриття iнформацiї вiдповiдають вимогам ПСБО 2 "Запаси"
Згiдно даних бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 700,3 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 160 балансу товариства.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначалася методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi. Резерв сумнiвних боргiв товариством у звiтному перiодi не нараховувався, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2011 року становить 1,6 тис. грн. та складається з дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом у сумi 1,6 тис. грн., що вiдповiдно облiковується у ряд. 170 балансу товариства.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 року облiковується у ряд. 210 балансу товариства у сумi 68,1 тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Облiк касових операцiй здiйснюється товариством у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. На пiдставi розрахунку про встановлення лiмiту залишку готiвки в касi (Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затверджене Постановою Правлiння НБУ 15.12.2004р. № 637 зi змiнами та доповненнями) Наказом Голови правлiння ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" встановлено лiмiт залишку готiвки в касi товариства. Перевищення лiмiту залишку готiвки в касi товариства у звiтному перiодi не встановлено. Залишок коштiв у касi товариства станом на 31.12.2011 облiковується у сумi 36,75 грн. за Д-том балансового рахунку 30 "Каса".
Облiк руху коштiв на поточних рахунках в банкiвських установах товариство здiйснює на субрахунках балансового рахунку 31 "Рахунки в банках". Надходження коштiв на поточнi рахунки документально пiдтверджено.
Залишок коштiв на поточних рахунках в нацiональнiй валютi в банкiвських установах станом на 31.12.2011 року складає 5,9 тис.грн. та облiковується за Д-том субрахункiв 311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi", що вiдповiдно визначено в ряд.230 балансу товариства.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя щодо активiв ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року визначена без суттєвих перекручень, вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, реально та вiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi товариства, справедлива та достовiрна.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання
вiдповiдно до встановлених нормативiв

Аудиторами перевiрено та проаналiзовано надану фiнансову iнформацiю про зобов'язання товариства до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.
При перевiрцi встановлено, що:
Довгостроковi зобов'язання товариства станом на 31.12.2011 року складають 2817,9 тис. грн. та складаються з поворотної фiнансової допомоги, яка надавалася на виробничо-господарську дiяльнiсть Товариства та вiдповiдно вiдображено у ряд. 480 балансу товариства. .
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року складають 42,2 тис. грн., з них:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 9,5 тис. грн. та вiдповiдно вiдображена в ряд. 530 балансу товариства;
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 16,1 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 550 балансу товариства;
- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 2,8 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 570 балансу товариства;
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 12,9 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 580 балансу товариства;
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 р. становлять 0,9 тис. грн. та вiдповiдно облiковуються у ряд. 610 балансу товариства.
Облiк кредиторської заборгованостi товариством здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
Вибiрковою перевiркою розрахункiв iз нарахування заробiтної плати, нарахувань та утримань iз зарплати, вiдхилень вiд вимог чинного законодавства не виявлено.
Кредиторської заборгованностi, по якiй вийшов строк позову, товариство не має.
Валюта балансу станом на 31.12.2011 року складає 5537,8 тис. грн.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя щодо розмiру зобов'язань ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року визначена без суттєвих перекручень, вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, реально та вiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi товариства, справедлива та достовiрна.
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про формування та використання власного капiталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
вiдповiдно до встановлених нормативiв
Власний капiтал ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року облiковується у сумi 2677,7 тис.грн., у т.ч.:
· статутний капiтал - 110,9 тис.грн.;
· додатковий капiтал - 5882,4 тис.грн.;
· непокритий збиток - 3315,6 тис.грн.
Статутний капiтал станом на 31.12.2011 р. складає 110,9 тис. грн. та вiдповiдно облiковується у ряд. 300 балансу товариства.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2011 р. облiковується у ряд. 320 балансу товариства у сумi 5882,4 тис. грн.
Непокритий збиток товариства облiковується у сумi 3315,6 тис.грн. за К-том балансового рахунку 44 "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)", вiдповiдно вiдображений у ряд.350 балансу товариства.
Аудиторами проаналiзовано наданi установчi документи ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ", а саме:
- Статут (нова редакцiя), зареєстрований 27.11.2003 р. Малиновською райадмiнiстрацiєю Одеської мiської ради №Р26303175Ю0010184;
- Положення та iншi документи товариства.
Вiдкрите акцiонерне товариство "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" є самостiйним господарюючим суб'єктом, що дiє на правах пiдприємства та є правонаступником усiх прав i обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеська макаронна фабрика", яке було зареєстроване Малиновською районною державною адмiнiстрацiєю Виконавчого комiтету Одеської мiської ради (реєстрацiйний №03567960Ю0010267 вiд 09.04.99 р., вiдповiдно до протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.99 р.), засновником якого була держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Одеськiй областi вiдповiдно до Рiшення вiд 16.01.1995 р. №36.
На пiдставi вищевказаних документiв констатуємо, що статутний капiтал ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" становить 110 927,00 (сто десять тисяч дев'ятсот двадцять сiм гривень 00 копiйок) гривень та розподiлений на 443709 (чотириста сорок три тисячi сiмсот дев'ять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,25 (нуль гривень 25 копiйок) гривень кожна.
Розмiр статутного капiталу товариства визначений засновниками згiдно iз установчими документами. Данi про величину власного капiталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ", що вiдображенi в Балансi станом на 31.12.2011 р., пiдтверджуються даними облiкових реєстрiв.
Форма iснування -документарна.
Послуги щодо ведення реєстру цiнних паперiв емiтента, випущених у документарнiй формi надаються ТОВ "Регiональний реєстротримач" (мiсцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, буд.2; Код за ЄДРПОУ:01192970; Лiцензiя АГ №399204 видана 17.09.2010 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку), згiдно укладеної угоди.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 57I15I1I03 видане Одеським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.12.2003 року.
ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" протягом перевiряємого перiоду дiй щодо випуску та розмiщення iпотечних облiгацiй, розмiщення проспекту емiсiї iпотечних облiгацiй не проводило, iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не створювало.
Кошти резервного капiталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 р. вiдсутнi, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя про формування та розмiр власного капiталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, справедлива та достовiрна, однак необхiдно створити Резервний капiтал, який використовується у випадку нестачi прибутку покриваються витрати, погашаються борги перед кредиторами при лiквiдацiї пiдприємства тощо.
Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств), вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартостi чистих активiв складається за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартiсть чистих активiв ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року становить 2677,7 тис.грн.; Статутний капiтал - 110,9 тис. грн. тобто, вартiсть чистих активiв товариства є бiльшою за розмiр Статутного капiталу ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ".
На нашу думку ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" дотримується вимог чинного законодавства України.
Всиловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
У звязку з тим, що аудиторська перевiрка ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" передує датi пiдготовки рiчного звiту Товариства, аудитори не мали можливостi встановити наявнiсть будь-яких невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та рiчним звiтом ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ".
Висловлення думки аудитора щодо фiнансових звiтiв
та результату фiнансово - господарської дiяльностi
ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
Фiнансова звiтнiсть товариством складена у вiдповiдностi до ст.ст. 11-14 Закону України "Про бухгалтерську та фiнансову звiтнiсть" та П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Данi фiнансової звiтностi ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" реальнi, точнi та вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
У звiтному перiодi згiдно узагальненiй iнформацiї про доходи та витрати Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк", результатом фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний перiод є збиток у сумi 59,8 тис.грн.
Непокритий збиток товариства - це результат дiяльностi товариства, рiзниця мiж його доходами i витратами у перевiряємому перiодi. Непокритий збиток ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року складає 59,8 тис.грн.
Данi вибiркової перевiрки пiдтверджують правильнiсть визначення доходiв товариства згiдно вимог податкового законодавства, а саме, Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", затвердженого 22.05.1997 року за № 283I97.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка доходiв пiдприємства здiйснюється на пiдставi П(C)БО 15 "Доходи". Визнання та склад витрат пiдприємства здiйснюється згiдно П(С)БО 16 "Витрати".
При проведеннi перевiрки правильностi формування фiнансового результату товариства за 2011 рiк за даними фiнансової звiтностi з вiдповiдною iнформацiєю бухгалтерського облiку суттєвих вiдхилень та перекручень не виявлено.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя щодо фiнансових звiтiв та результату фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, справедлива та достовiрна.
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв та дiї,
якi вiдбуваючись протягом звiтного року могли вплинути на
фiнансово-господарський стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
У перевiряємому перiодi змiни у складi засновникiв, яким належать бiльш нiж 10% статутного капiталу товариства не вiдбувались.
Позику (кредит) на суму, що перевищує 25% активiв товариство у перевiряємому перiодi не отримувало.
Рiшення товариством про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймалось.
Порушення справи про банкрутство товариства, внесення ухвали про його санацiю в 2011 роцi не було.
Вищим органом товариства рiшень про зменшення розмiру статутного капiталу, припинення, банкрутство у звiтному перiодi не приймалось.
ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" у 2011 роцi не приймалось рiшень про вчинення значних правочинiв. На нашу думку, перевiрена iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року, не вплинули на фiнансово-господарський стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ".
Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ", у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
У 2011 роцi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" не проводились, дiяльнiсть не було приведено у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства", що є порушенням чинного законодавства.
У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" вiдсутня спецiальна посада або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами.
У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" створена ревiзiйна комiсiя, яка складається з трьох осiб та має повноваження вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства.
У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" створена наглядова рада, яка складається з трьох осiб. Наглядова рада Товариства має повноваження вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства.
У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" вiдсутнiй власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.
У ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" вiдсутня посада внутрiшнього аудитора або служба внутрiшнього аудиту Товариства.
На нашу думку, ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" необхiдно пiдвищити рiвень корпоративного управлiння для забезпечення ефективної дiяльностi товариства, належної уваги до iнтересiв акцiонерiв та рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин.
Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Вiдповiдно до МСА 240 та МСА 315 аудитор повинен iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї.
На нашу думку, припущення не застосовне за обставин завдання, нами не iдентифiковано визнання доходiв як ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, фiнансова звiтнiсть ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Облiковою полiтикою Товариства не передбачено нарахування резерву сумнiвних боргiв, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Не створювались забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат: на виплату вiдпусток працiвникам, виконання гарантiйних зобов'язань та iн., що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання".
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", перевiрена фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" станом на 31.12.2011 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату та вiдповiдає нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.

Показники фiнансового стану ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
N
зIп Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Формула розрахунку оптимальне значення критичне значення Фактично за 2011 рiк Висновки
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти) I поточнi зобов'язання ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240)
---------
ф. 1 ряд. 620 0,25- 0,35 менше 0,25 0,14 Характеризує готовнiсть пiдприємства негайно погасити короткострокову заборгованiсть. Не вiдповiдає нормативу.
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = (оборотнi активи) : поточнi зобов'язання ф. 1 ряд. 260
---------
ф. 1 ряд. 620 2 1 18,5 Характеризує достатнiсть оборотних коштiв для погашення поточних зобов'язань. Вiдповiдає нормативу.
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3 = Власний капiтал :Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) ф. 1 ряд. 380
----------
ф. 1 ряд. 280 бiльше 0,5 0,5 0,5 Характеризує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi коштiв iнвестованих в його дiяльнiсть. Оптимальне значення показника.
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 =(забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + довгостроковi збов'язання + поточнi зобов'язання + доходи майбутнiх перiодiв) : Власний капiтал ф. 1 (ряд. 430+ ряд.480 + ряд.620 +ряд.630)
---------
ф. 1 ряд. 380 0,5 1
1
Характеризує залежнiсть пiдриємства вiд залучених засобiв. Критичне значення показника.
ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ"
Аудитор констатує, що фiнансовий стан за перiод, що перевiрявся, задовiльний, пiдприємство є платосроможним та лiквiдним. Безперервне iснування ВАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ" свiдчить про стабiльнiсть його дiяльностi та можливiсть безупинного функцiонування як суб'єкта господарювання.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент - у 2008 рокi виробництво зупинено. Основна послуга - здавання пiд найм мойно.
Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи.
Залежнiсть вiд сезонних змiн - Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн.
Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв - основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичниi особи, якi мають потрiбнiсть у послугах що надає Товариство.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента:
- Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги.
- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї.
- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента.
- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку.
- Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки.
- Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.
- Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - страхування. Хеджирування - використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй.
Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах свiтової кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство виробництвом не займається.
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потрiбує сировiни, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають таки сами послуги.
Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає.
Перспективнi плани розвитку емiтента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває сировину та материали.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка - машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби".
Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв.
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 7595,7 тис.грн., ступiнь їх зносу - 37,37%, ступiнь їх використання в середньому 20-60%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2011р. - 2838,8 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та придбанням протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає.
Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча политiка, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмежання, високi стаквки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв, складнiсть отримання банкiвських кредитiв. У зв'язку з цим продаж товару зменшився. Але основною проблемою для пiдприємства є пошук ринку збуту товарiв. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiї вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Полiтика фiнансування роботи ВАТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента.
Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець 2011 року укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступному роцi Емiтент планує полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв).
Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема.
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.