ПАТ "Чорноморська тютюнова компанія"

Код за ЄДРПОУ: 00382361
Телефон: (0482) 355021; бухгалтерія(048) 7771293
e-mail: chtk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, г. Одесса, ул. Строганова, 10
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
17.12.2003 57I15I1I03 Одеським територiальним управлiнням ДКЦПФР UA1501971006 іменні прості Документарна Іменні 0.250 443709 110927.250 100.0000000
Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства розмiщеннi в повному обсязi станом на 31.12.2011 року. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi в процесi приватизацiї. Мета додаткової емiсiї: у звiтному роцi емiсiї не було. Дострокове погашення - не вiдбувалося